Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

Apríl

Profil kurzu

Kurz poskytuje účastníkom možnosť získania vedomostí a zručností potrebných na konfiguráciu a správu prostredia Microsoft SharePoint Server 2013. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať SharePoint Server 2013 a získajú návody a odporúčania, ktoré im pomôžu v optimalizácii nasadenia SharePoint Servera.

Tento kurz je prvý z dvojice kurzov určených IT profesionálom, ktorý sa pripravujú absolvovanie prvej certifikačnej skúšky vedúcej k certifikácii MCSE: SharePoint.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí potrebujú získať informácie potrebné na inštaláciu, konfiguráciu, nasadenie a správu SharePoint Server 2013 v prostredí dátového centra alebo klaudu.

Typický účastník by mal mať viacročné skúsenosti s plánovaním a údržbou SharePoint ďalšími technológiami, na ktoré je SharePoint naviazaný. Patria k nim Windows Server 2008 R2 alebo novší, Internet Information Services (IIS), SQL Server 2008 R2 alebo novší, Active Directory a služby sieťovej infraštruktúry.

Minimálnu kvalifikáciu účastníka popisujú nasledovné vlastnosti:

 • Je IT profesionálom, ktorý je zodpovedný za plánovanie, implementáciu a údržbu prostredia SharePoint Server 2013
 • Má pracovné skúsenosti s SharePoint Online
 • Je oboznámený s pracovnými procesmi SharePoint
 • Má skúsenosti s autentifikáciou technológiami zabezpečenia
 • Má skúsenosti s Windows PowerShell

Pre administrátorov, ktorý sa s prostredím SharePoint nestretli, bude kurz čiastočným prínosom. Odporúčaním je, aby sa vopred oboznámili so základným konceptom prostredia SharePoint.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať najmenej ročnú skúsenosť s nasadzovaním a administráciou viacerých fariem SharePoint 2010 naprieč rozsiahlemu prostrediu. Vzhľadom na to, že množstvo organizácií nevykonalo upgrade z verzie SharePoint 2007, užívatelia tejto staršej verzie by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti a poznať rozdiely medzi SharePoint 2007 a SharePoint 2010 hlavne v oblasti Service Application model. Účastníci by mali mať na viac skúsenosti z nasledovných oblastí:

 • Správa softvéru v prostredí Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Nasadzovanie a správa natívnych aplikácií, virtuálnych aplikácií a aplikácií v klaude
 • Administrácia Internet Information Services (IIS)
 • Konfigurácia autentifikácie a autorizácie v prostredí Active Directory
 • Vzdialená správa aplikácií pomocou Windows PowerShell
 • Konektivita aplikácií s Microsoft SQL Server
 • Implementácia Claim-based zabezpečenia

Certifikačné skúšky

70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do SharePoint Server 2013
 • Dizajn informačnej architektúry
 • Dizajn logickej architektúry
 • Dizajn fyzickej architektúry
 • Inštalácia a konfigurácia SharePoint Server 2013
 • Vytváranie Web Applications a Site Collections
 • Plánovanie a konfigurácia Service Applications
 • Správa užívateľov a oprávnení
 • Konfigurácia autentifikácie pre SharePoint 2013
 • Zabezpečenie nasadenia SharePoint 2013
 • Správa taxonómie
 • Konfigurácia užívateľských profilov
 • Konfigurácia podrobného vyhľadávania
 • Monitorovanie a údržba prostredia SharePoint 2013

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20331b

Profil kurzu

Tento trojdňový, inštruktorom vedený kurz poskytuje účastníkom vedomosti potrebné na prechod z predchádzajúcich verzií SQL Server k úvodu nových možností v SQL Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený profesionálom v oblasti databáz so skúsenosťami s SQL Server 2014, ktorí potrebujú povýšiť svoje znalosti na SQL Server 2016. Kurz je taktiež určený aktuálnym držiteľom certifikácie MCSA: SQL Server 2014, ktorí sa chcú pripraviť na obnovu certifikácie na verziu SQL Server 2016.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Skúsenosti s budovaním a údržbou databáz, dátových skladov a business intelligence (BI)
 • Skúsenosti s operačným systémom Windows Server 2012 R2 a sieťovaním
 • Skúsenosti s Microsoft Excel a Microsoft SharePoint Server 2013

Certifikačné skúšky

Kurz nie je priamo asociovaný s certifikačnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do Microsoft SQL Server 2016
 • Čo je nové vo výkone SQL Server 2016
 • Čo je nové v zabezpečení SQL Server 2016
 • Čo je nové v rozšíriteľnosti a dostupnosti SQL Server 2016
 • Čo je nové v reportingu a BI SQL Server 2016
 • Čo je nové v prístupe k dátam v SQL Server 2016
 • Nové a rozšírené možnosti SQL Server OLAP
 • Čo je nové v SQL Server pre umiestnenie v klaude

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10986a

Profil kurzu

Kurz poskytuje detailné informácie a praktické zručnosti potrebné na plánovanie a nasadzovanie Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager. Tento trojdňový Microsoft Official kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadzovanie jednej alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager site a všetkých podporných systémov vrátane ich konfigurácie. Účastníci sa naučia, ako plánovať nasadenie centrálneho administration site, jedného alebo viacerých primárnych a sekundárnych sites vrátane asociovaných site systémov. Predmetom kurzu je taktiež migrácia z System Center 2012 Configuration Manager na System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadenie jedného alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager sites a všetkých podporných systémov. Mali by mať troj až päť ročné skúsenosti s podporou desktopov a serverov na platforme Windows v stredných a veľkých organizáciách. Kurz je taktiež vhodný pre administrátorov Configuration Managera zodpovedným nasadzovanie jedného alebo viacerých System Center 2012 Configuration Manager sídel.

Druhou skupinou sú IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-243 TS: Microsoft System Center 2012 Configuration Manager. Kurz 10747D: Administering System Center 2012 R2 Configuration Manager spolu s kurzom 10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager sú predpokladom pre úspešné absolvovanie tejto certifikačnej skúšky.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je nevyhnutné, aby účastníci mali:

 • Základné vedomosti o sieťovom prostredí vrátane TCP/IP a DNS
 • Skúsenosti so správou Active Directory
 • Skúsenosti so správou Windows Servera vrátane Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012
 • Skúsenosti s klientmi Microsoft Windows
 • Skúsenosti so zavádzaním, konfiguráciou a riešením problémov počítačov na platforme Windows
 • Elementárne znalosti Public Key Infrastructure (PKI)

Skúsenosti s administráciou nasledovných úloh v prostredí Configuration Managera:

 • Práca s konzolou System Center 2012 Configuration Manager
 • Inštalácia klientov
 • Hardvérová a softvérová inventarizácia
 • Práca s collections
 • Reporting
 • Nasadzovanie aplikácií
 • Správa software updates
 • Nasadzovanie operačných systémov
 • Správa nastavení site

Účastníci tohoto kurzu môžu získať potrebné vedomosti absolvovaním nasledovných kurzov:

 • Kurz 6419: Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008–based Servers
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012
 • Kurz 20687: Configuring Windows 8.1
 • A jeden alebo oba z nasledovných kurzov:
 • Kurz 10747: Administering System Center 2012 Configuration Manager
 • Kurz 6451: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku v rámci Microsoft Certified Professional (MCP)

 • 70-243 TS: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Prehľad System Center 2012 Configuration Manager
 • Plánovanie a nasadzovanie prostredia pozostávajúceho z jedného sídla
 • Plánovanie a konfigurácia Role-Based Administration
 • Plánovanie a nasadzovanie hierarchie pozostávajúcej z viacerých sites
 • Replikácia dát a ich správa
 • Plánovanie a nasadzovanie klientov System Center 2012 Configuration Manager
 • Údržba a monitorovanie System Center 2012 Configuration Manager
 • Migrácia z Configuration Manager 2007 do Configuration Manager 2012

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10748C

Profil kurzu

Kurz naučí, ako možno s Windows PowerShell 3.0 vzdialene spravovať jeden alebo viacej serverov na platforme Windows a automatizovať každodenné operácie ich administrácie.

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti ako používať Windows PowerShell 3.0 na administráciu a automatizáciu serverov na platforme Windows. Kladie dôraz na funkcie a postupy dostupné v riadku Windows PowerShell, ktoré sú predpokladom na podporu rôznych Microsoft produktov. K podporovaným produktom patria Windows Server, Windows klient, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center a ďalšie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kurz nevenuje podrobne spomenutým produktom (s výnimkou Windows Server, ktorý je základom pre spomenuté aplikačné servre), ale uvádza príklady na ich správu.

V tomto päť dňovom kurze sa účastníci naučia, ako spúšťať a monitorovať skripty efektívnym spôsobom pomocou workflow, plánovania operácií v čase a Windows PowerShell Web Access. 

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s bežnou administráciou Windows Server a Windows Client a s podporou aplikačných serverov, ku ktorým patria Exchange, SharePoint a SQL.

Je vhodný pre pracovníkov, ktorý chcú používať Windows PowerShell na automatizáciu administrácie z prostredia riadku všetkých produktov, ktoré podporujú správu prostredníctvom Windows PowerShell.

Tento kurz nie je určený na výuku skriptovania a programovania, popisuje iba nevyhnutné základy. U účastníkov sa neočakávajú skúsenosti so skriptovaním a programovaním, alebo znalosťou Windows PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti so správou Windows Server a Windows Client
 • Praktické skúsenosti s inštaláciou a konfiguráciou Windows Server v existujúcej rozsiahlej infraštruktúre Windows Server a taktiež skúsenosti so samostatnou inštaláciou a správou Windows Server
 • Praktické skúsenosti s konfiguráciou sieťových adaptérov, administráciou účtov v Active Directory a diskov
 • Výhodou sú znalosti a praktické skúsenosti s Windows Server 2012 a Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Začíname s Windows PowerShell
 • Práca s Pipeline
 • Porozumenie práce Pipeline
 • Používanie PSProviders a PSDrives
 • Formátovanie výstupu
 • Dotazovanie manažment informácií pomocou WMI a CIM
 • Príprava skriptovania
 • Prechod z príkazového riadku do skriptu a modulu
 • Administrácia vzdialených počítačov
 • Spájanie viacerých komponentov Windows PowerShell
 • Plánovanie a operácií a vykonávanie operácií na pozadí
 • Používanie rozšírených techník a profilov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10961b

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp Servera pre Windows Server 2008 R2. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp Servera a jeho komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp Servera a ICA klienta a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov a farmy, pravidiel load balancingu, tlačiarní a streaming aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp Servera 6.5 v serverovej farme.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2008.

Certifikačné skúšky

A20 Citrix XenApp 6.5 Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektúra
 • Prehľad komponentov a nových vlastností Citrix XenApp
 • Inštalácia Citrix XenApp
 • Licencovanie Citrix XenApp
 • Inštalácia a konfigurácia Citrix klientov
 • Inštalácia a konfigurácia Web Interface
 • Doručovanie aplikácií a obsahu
 • Application Streaming
 • Správa Load Managementu
 • Konfigurácia politík
 • Konfigurácia tlače
 • Správa serverovej farmy
 • SpeedScreen konfigurácia
 • XenApp Security (ICA session, SSL Relay, Access Gateway, Secure Gateway, Web Interface)

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytuje administrátorom vedomosti a zručnosti potrebné na nasadzovanie a správu Windows 10 desktopov, zariadení a aplikácií v rozsiahlom prostredí.  Účastníci sa naučia plánovať nasadenie Windows 10 v prostredí veľkej organizácie. Účastníci sa taktiež oboznámia so správou Windows 10 po ich zavedení pre konfiguráciu bezpečného prístupu k dátam pomocou skupinových politík, vzdialeného prístupu a registrácie zariadenia. Získajú zručnosti na podporu zariadení a správu dát spolu so základnými informáciami o Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune a Microsoft Azure Rights Management.

Cieľová skupina

Kurz je určený profesionálom, ktorí sa chcú špecializovať na nasadzovanie desktopov a aplikácií Windows 10 a na správu aplikácií v klaude v prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií. Títo profesionáli pracujú v sieťach, ktoré používajú Windows Server doménové prostredie s riadeným prístupom do internetu a službám v klaude. Tento kurz je taktiež určený pre tých, ktorý sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-697 Windows 10 Configuring. Kurz je logickým pokračovaním kurzu 20697A-1: Installing and Configuring Windows 10.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti v oblasti IT
 • Absolvovaný kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10 alebo ekvivalentné znalosti
 • Povedomie o nástrojoch na nasadzovanie operačných systémov Windows

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-697: Configuring Windows Devices (beta)

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Nasadzovanie desktopov Windows 10
 • Správa užívateľských profilov a User State Virtualization
 • Správa prihlasovania a identity v Windows 10
 • Správa nastavení desktopov a aplikácií pomocou skupinových politík
 • Správa prístupu k dátam pre zariadenia na platforme Windows
 • Správa vzdialených prístupov
 • Konfigurácia a správa klienta Hyper-V
 • Správa zariadení s Windows 10 použitím Enterprise Mobility Solutions
 • Správa desktopov a mobilných klientov prostredníctvom Microsoft Intune
 • Správa aktualizácií a Endpoint Protection prostredníctvom Microsoft Intune
 • Prístup k aplikáciám a zdrojom prostredníctvom Microsoft Intune

Odkaz na podrobnú osnovu

www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz popisuje, ako správne použiť postupy na deployment operačných systémov a aplikácií, ako vybrať najvhodnejšiu stratégiu pre deployment, ako použiť lite-touch alebo zero-touch deployment pre zariadenia na platforme Windows a aplikácie. Riešenia ktoré popisuje tento kurz pokrývajú scenáre deploymentu operačných systémov použitím Microsoft Deployment Toolkit (MDT) a System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za deployment, správu a údržbu počítačov, zariadení a aplikácií v prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií a pre jednotlivcov, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 70-695: Deploying Windows Devices and Enterprise Apps.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je vhodné, aby účastníci mali:

 • Základné znalosti sietí vrátane sieťových protokolov, topológii sietí, hardvéru, médií, adresovania a routovania
 • Základné vedomosti o princípoch Active Directory Domain Services (AD DS) a správe AD DS
 • Skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou a riešením problémov pracovných staníc na platforme Windows
 • Skúsenosti so správou Windows klientov a ich zabezpečenia
 • Základné znalosti Public Key Infrastructure (PKI) bezpečnosti
 • Základné znalosti práce s Windows PowerShell
 • Základné znalosti o úlohách a službách Windows Server
 • Základné znalosti vykonávania úloh pomocou System Center 2012 R2 Configuration Manager

Účastníci môžu odborné predpoklady pre tento kurz získať absolvovaním nasledovných kurzov alebo získaním znalostí a zručností, ktoré sú v nich obsiahnuté:

 • Kurz 20687: Configuring Windows 8.1
 • Kurz 20688: Supporting Windows 8.1

alebo

 • Kurz 20689 Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012
 • Kurz 20694: Virtualizing Enterprise Desktops and Apps
 • Kurz 20696: Managing Enterprise Devices and Apps Using System Center Configuration Manager

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 

 • 70-695: Deploying Windows Devices and Enterprise Apps

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Zhodnotenie sieťového prostredia pre podporu deploymentu operačných systémov a aplikácií
 • Výber stratégie pre deployment operačných systémov
 • Zhodnotenie kompatibility aplikácií
 • Plánovanie a implementácia User State Migration
 • Výber stratégie pre správu images
 • Príprava na deployment použitím Windows ADK
 • Podpora deploymentu operačných systémov používajúceho PXE a Multicast
 • Implementácia deploymentu operačných systémov použitím Microsoft Deployment Toolkit
 • Implementácia deploymentu operačných systémov použitím System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Integrácia MDT a Configuration Manager pre deployment operačných systémov
 • Aktivácia operačných systémov a správa ich konfigurácií
 • Nasadzovanie Microsoft Office 2013

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20695b

Máj

Profil kurzu

V tomto štvordňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti nevyhnutné na konfiguráciu dátových úložísk a vysokej dostupnosti v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz sa venuje tradičným technológiám dátových úložísk ku ktorým patria Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SANs), a technológie zberníc ako sú Fibre Channel a iSCSI. Kurz taktiež prezentuje informácie o najnovších technológiách v prostredí Windows Server 2012 R2, medzi ktoré patria Storage Spaces, tiering, thin provisioning, Data Deduplication, a rozšírené funkcionality protokolu SMB.

Účastníci v kurze získajú vedomosti o technológiách vysokej dostupnosti a obnovy, migráciách dátových úložísk a virtuálnych staníc a o Hyper-V Replica. Naviac poskytuje informácie o Failover Clustering vrátane podrobnej implementácie Failover Clustering v Hyper-V použitím Scale-Out File Server.

Kurz taktiež pojednáva o System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Účastníci sa naučia, ako spravovať infraštruktúru dátových úložísk abstrahovaním fyzickej vrstvy za účelom efektívneho poskytovania spravovateľných jednotiek na vyžiadanie pre potreby privátneho klaudu. Kurz popisuje riešenie dátových úložísk v prostredí Microsoft Azure a ich integráciu do lokálneho klaudu a taktiež technológie pre obnovu vrátane StorSimple a Azure Site Recovery. Implementing Network Load Balancing (NLB) a Load Balancing Clusters sú taktiež súčasťou kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí:

 • Majú reálne pracovné skúsenosti v rozsiahlom prostredí, a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o dátových úložiskách a správe vysokej dostupnosti o najnovšie možnosti ponúkané technológiami Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Majú reálne pracovné skúsenosti s prostredím Windows Server 2008y, a chcú rozšíriť svoje vedomosti o najnovšie možnosti technológie dátových úložísk v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Spravujú dátové úložiská a konfigurujú vysokú dostupnosť v prostredí malých a stredne veľkých organizácií
 • Majú skúsenosti z iných oblastí administrácie systémov a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti dátových úložísk a vysokej dostupnosti

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s infraštruktúrou Windows Server na dennej báze v rozsiahlom prostredí
 • Základné skúsenosti s lokálnymi dátovými úložiskami a ich technológiami ako sú disky, volumes a File Systems
 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Základy technológií a komponentov dátových úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Vysoká dostupnosť v Windows Server
 • Implementácia Failover Clustering
 • Správa Server Roles a Clustering Resources
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Správa infraštruktúry dátových úložísk prostredníctvom Virtual Machine Manager (VMM)
 • Dátové úložisko v klaude a vysoká dostupnosť
 • Implementácia Network Load Balancing Clusters

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10971b

Profil kurzu

Tento štvordňový, inštruktorom vedený kurz poskytuje účastníkom, ktorí spravujú a udržiavajú SQL Server databázy znalosti a skúsenosti potrebné na optimalizáciu ich databáz.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorí administrujú a udržiavajú SQL Server databázy a sú zodpovedný za optimálny výkon inštancií SQL Servera. Ich úlohou je vytvárať dotazy a potrebujú dosiahnuť optimálny výkon pri ich spúšťaní.

Druhou cieľovou skupinou sú vývojári aplikácií, ktoré využívajú obsah SQL Server databáz.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Znalosť operačných systémov Microsoft Windows a ich základné funkcionalit
 • Pracovné skúsenosti s administráciou a údržbou databáz
 • Pracovné skúsenosti s Transact-SQL

Certifikačné skúšky

Kurz nie je priamo asociovaný s certifikačnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Architektúra, scheduling a waits SQL Servera
 • SQL Server I/O
 • Štruktúry databáz
 • Pamäť SQL Servera
 • Concurrency a Transactions
 • Statistics a Index Internals
 • Spúšťanie dotazov a plánovanie analýz dotazov
 • Plánovanie caching a recompilation
 • Rozšírené udalosti
 • Monitorovanie a stanovovanie štandardného výkonu
 • Riešenie typických výkonnostných problémov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10987a

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností na inštaláciu a konfiguráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je prvou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje úvodné zavedenie a konfiguráciu základných služieb, ako sú Active Directory Domain Services, sieťové služby a úvodnú konfiguráciu Hyper-V.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti a skúsenosti s operačnými systémami a potrebujú získať znalosti a skúsenosti potrebné na zavedenie základných služieb Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 v existujúcom prostredí. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý sa oboznamujú s problematikou administrácie Windows Serverov a naviazanými technológiami a potrebujú získať základné informácie o Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý majú skúsenosti s inými technológiami Microsoft
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti sieťového prostredia
 • Základné znalosti AD DS
 • Vedomosti o bezpečnostných rizikách v IT prostredí
 • Základné vedomosti o hardvéry serverov
 • Skúsenosti s konfiguráciou a podporou klientov Windows 7 alebo Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2012
 • Úvod do Active Directory Domain Services
 • Správa objektov Active Directory Domain Services
 • Automatizácia administrácie Active Directory Domain Services
 • Implementácia TCP/IPv4
 • Implementácia DHCP
 • Implementácia DNS
 • Implementácia IPv6
 • Implementácia Local Storage
 • Implementácia File and Print Services
 • Implementácia Group Policy
 • Zabezpečenie serverov pomocou Group Policy
 • Implementácia Server Virtualization with Hyper-V

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20410d

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz, inštruktorom vedený kurz poskytuje IT profesionálom možnosť získať znalosti a zručnosti potrebné na rozšírenie bezpečnosti administrácie IT infraštruktúry. Kurz začína zdôraznením, že k pokusom o prienik dochádza a následne poskytuje informácie, ako ochrániť údaje používané na prihlásenie a oprávnenia tak, aby administrátori mohli vykonávať iba úlohy, ktoré nevyhnutne musia vykonávať 

Kurz detailne popisuje, ako predchádzať hrozbám škodlivého softvéru, ako identifikovať bezpečnostné hrozby použitím auditu a Advanced Threat Analysis features v Windows Server 2016, ako zabezpečiť virtualizačnú infraštruktúru a použiť nové možnosti na zvýšenie zabezpečenia ku ktorým patrí Nano server a containers. Kurz vysvetľuje, ako zvýšiť bezpečnosť prístupu k súborom kryptovaním a prostredníctvom Dynamic Access Control a ako zvýšiť bezpečnosť sieťového prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí potrebujú bezpečne spravovať prostredie Windows Server 2016. Títo profesionáli pracujú v sieťovom prostredí, ktoré je nakonfigurované ako Windows Server doména so spravovaným prístupom na internet a ku klaudovým službám.

Kurz je vhodný profesionálom, ktorí sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-744: Securing Windows server.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti v IT prostrední a zároveň by mali mať:

Absolvované školenia 740, 741 a 742 alebo ekvivalentné znalosti

 • Dobré praktické znalosti základov sieťovania vrátane TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP) a Domain Name System (DNS)
 • Dobré praktické znalosti princípov Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Dobré praktické znalosti základov virtualizácie na platforme Microsoft Hyper-V
 • Znalosti princípov zabezpečenia Windows Server

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-744: Securing Windows server.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Detekcia prienikov a používanie nástrojov Sysinternals
 • Zabezpečenie prihlasovacích údajov a privilegovaný prístup
 • Obmedzovanie práv pre administráciu pomocou Just Enough Administration
 • Správa privilegovaného prístupu a administrative forests
 • Obmedzovanie malvéru a ďalších hrozieb
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom rozšíreného auditu a analýzy logov
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite
 • Zabezpečenie infraštruktúry virtualizácie
 • Zabezpečenie infraštruktúry pre vývoj aplikácií a prostredia pre pracovné úlohy serverov
 • Zabezpečenie dát kryptovaním
 • Limitovanie prístupu k súborom a adresárom
 • Používanie firewallov na kontrolu sieťovej komunikácie
 • Aktualizácie Windows Server

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20744a

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné na inštaláciu a konfiguráciu desktopov a zariadení s Windows 10 v prostredí Windows Server domény. K získaným zručnostiam patrí inštalácia a úprava operačného systému a Apps Windows 10, konfigurácia lokálneho a vzdialeného pripojenia a dátových úložísk. Účastníci sa naučia ako konfigurovať zabezpečenie dát, zariadení a siete a ako udržiavať, aktualizovať a obnovovať Windows 10.

Cieľová skupina

Kurz je určený profesionálom, ktorí budú konfigurovať a podporovať počítače a zariadenia s Windows 10, užívateľov a asociované sieťové a bezpečnostné zdroje. Vhodný je pre študentov pripravujúcich sa  na certifikačnú skúšku 70-697 Windows 10 Configuring. Kurz je taktiež určený pre Enterprise Desktop/Device Support Technicians (EDSTs) poskytujúcich podporu na 2. úrovni užívateľom, ktorý pracujú na zariadeniach a desktopoch s Windows 10 v doménovom prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti v oblasti IT
 • Základné znalosti v oblasti sietí vrátane Transmission Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP), a Domain Name System (DNS)
 • Základné znalosti princípov a správy Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Základné znalosti Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Základné znalosti klienta Microsoft Windows a pracovné skúsenosti s Windows 7, Windows 8 a/alebo Windows 10
 • Základné znalosti Windows PowerShell

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-697: Configuring Windows Devices (beta)

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Základný prehľad Windows 10
 • Inštalácia Windows 10
 • Konfigurácia zariadenia s Windows 10
 • Konfigurácia sieťového pripojenia
 • Správa dátových úložísk
 • Správa súborov a tlačiarní
 • Správa Apps v Windows 10
 • Správa zabezpečenia dát
 • Správa zabezpečenia zariadenia s Windows 10
 • Správa bezpečnosti siete
 • Údržba Windows 10
 • Riešenie problémov a údržba Windows 10

Odkaz na podrobnú osnovu

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20697-1a

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz, inštruktorom vedený kurz poskytuje možnosť získania základných zručností potrebných na zavádzanie a konfiguráciu Active Directory Domain Services v enterprise prostredí, implementáciu Group Policy, zálohovanie a obnovu, monitorovanie a riešenie problémov Active Directory v prostredí Windows Server 2016. naviac, kurz poskytne znalosti a zručnosti potrebné na zavádzanie rolí Active Directory, medzi ktoré patria Active Directory Federation Services (AD FS) a Active Directory Certificate Services (AD CS) 

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné skúsenosti s prácou v  prostredí AD DS a hľadajú kurz, ktorý im poskytne detailný pohľad na správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori AD DS, ktorí potrebujú rozšíriť svoje existujúce zručnosti a naučiť sa správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016
 • Administrátori systémov a infraštruktúry so všeobecnými znalosťami AD DS, ktorí potrebujú získať vedomosti a zručnosti potrebných pre základnú a rozšírenú správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku MCSA 70-742: Identity with Windows Server 2016

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti konceptu AD DS
 • Skúsenosti s konfiguráciou Windows Server 2012 alebo Windows Server 2016
 • Znalosti a skúsenosti so základnými sieťovými technológiami ako sú IP adresovanie, menná rezolúcia a DHCP
 • Pracovné skúsenosti s Microsoft Hyper-V a virtualizáciou serverov
 • Znalosti o predchádzaní základných bezpečnostných rizík
 • Pracovné skúsenosti s podporou klientskych operačných systémov ako sú Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10
 • Základné skúsenosti s Windows PowerShell

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-742: Identity with Windows Server 2016

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Domain Controllers
 • Správa objektov v Active Directory Domain Services
 • Rozšírená správa infraštruktúry AD DS
 • Implementácia a správa AD DS sites a replikácií
 • Implementácia Group Policy
 • Správa užívateľských nastavení pomocou GPOs
 • Zabezpečenie AD DS
 • Nasadenie a správa AD CS
 • Nasadenie a správa certifikátov
 • Implementácia a správa AD FS
 • Implementácia a správa AD RMS
 • Implementácia synchronizácie AD DS s Azure AD
 • Monitorovanie, správa a obnova AD DS

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20742a

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu klientskych staníc a zariadení pomocou najnovšej verzie System Center Configuration Manager, Microsoft Intune a asociovaných úloh Site Systems. Účastníci sa naučia, ako vykonávať dennodenné činnosti, medzi ktoré patrí správa stavu klientov, hardvérové a softvérové inventarizácie, správa aplikácií a integrácia s Microsoft Intune. Taktiež získajú vedomosti potrebné na optimalizáciu System Center 2012 Endpoint Protection, správu Compliance a vytváranie Queries a reportov.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, typicky označovaným ako Enterprise Desktop Administrators (EDAs). Ich pracovnou náplňou je zavádzanie, správa a údržba počítačov, zariadení a aplikácií v prostredí stredných a veľkých organizácií. Dôraz je kladený na spoločné použitie najnovšej verzie System Center Configuration Manager (Configuration Manager) a Microsoft Intune na správu a nasadzovanie počítačov, zariadení a aplikácií. Spoločným použitím Configuration Manager s Microsoft Intune môžu EDAs spravovať zariadenia označované ako Bring Your Own Device (BYOD) v doménovom aj nie doménovom prostredí, spravovať mobilné zariadenia a spravovať bezpečný prístup k dátam na rôznych platformách, ku ktorým patria Windows, Windows Phone, Apple iOS a Android.

Kurz je taktiež vhodný pre IT pro pripravujúcim sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-969: Managing Enterprise Devices and Apps.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je vhodné, aby účastníci mali:

 • Základné znalosti sietí vrátane sieťových protokolov, topológii sietí, hardvéru, médií, adresovania a routovania
 • Základné vedomosti o princípoch Active Directory Domain Services (AD DS) a správe AD DS
 • Skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou a riešením problémov pracovných staníc na platforme Windows
 • Základné znalosti Public Key Infrastructure (PKI) bezpečnosti
 • Základné znalosti práce s Windows PowerShell
 • Základné znalosti o úlohách a službách Windows Server
 • Základné znalosti s možnosťami nastavení zariadení na platformách iOS, Android a Windows Mobile

Účastníci môžu odborné predpoklady pre tento kurz získať absolvovaním nasledovných kurzov alebo získaním znalostí a zručností, ktoré sú v nich obsiahnuté:

 • Kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10
 • Kurz 20697-2: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 

 • 70-696: Managing Enterprise Devices and Apps

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Príprava infraštruktúry na správu desktopov a zariadení
 • Nasadzovanie a správa Configuration Manager Clients
 • Správa inventarizácie pre počítače a aplikácie
 • Distribúcia a správa obsahov používaných na deployment
 • Nasadzovanie a správa aplikácií
 • Údržba aktualizácií softvéru pre spravované počítače
 • Implementácia Endpoint Protection pre spravované počítače
 • Správa Compliance a Secure Data Access
 • Správa nasadzovania operačných systémov
 • Správa mobilných klientov prostredníctvom Configuration Manager a Microsoft Intune
 • Správa a údržba Configuration Manager Site

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20696c

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a konfiguráciu klaudu použitím Microsoft System Center 2012 R2. Prostredníctvom praktických cvičení sa účastníci naučia:

 • Vytvárať dizajn klaudu na vysokej úrovni zohľadňujúci požiadavky na jeho prostredie
 • Nasadzovať a konfigurovať klaud
 • Konfigurovať PXE server, update server a software update baseline
 • Konfigurovať Microsoft Server Application Virtualization (App-V) tak, aby mohla byť použitá na nasadzovanie virtuálnych aplikácií
 • Vytvárať základné komponenty nevyhnutné pre doručovanie služieb
 • Alokovať zdroje klaudu a konfigurovať prístup k nim
 • Porozumieť, ako monitorovať klaud použitím Operations Manager
 • Využívať nástroje potrebné na rozšírenie a prispôsobenie Operations Manager pre prostredie klaudu
 • Nainštalovať, nakonfigurovať a integrovať základné komponenty Service Manager do prostredia klaudu
 • Konfigurovať katalóg služieb a jeho publikovanie na Self-Service Portal
 • Ako nasadiť a nakonfigurovať Data Protection Manager v infraštruktúre klaudu
 • Ako nasadiť a nakonfigurovať Orchestrator v infraštruktúre klaudu a jeho integráciu s ďalšími komponentmi System Center

Kurz nahrádza pôvodný kurz 10751: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012.

Cieľová skupina

Kurz je určený administrátorom klaudov, ktorý budú zodpovedný za návrh, inštaláciu a konfiguráciu infraštruktúry klaudu.

Vstupné vedomosti

Kurz popisuje nasadenie a konfiguráciu klaudu pomocou System Center 2012 R2. Vzhľadom na to, že kurz obsahuje množstvo technických detailov z rôznych produktov, je vhodné, aby administrátori mali vedomosti z nasledovných oblastí:

 • Windows Server 2012 R2
 • Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Pracovné skúsenosti s administráciou predošlých verzií produktov zo skupiny System Center
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Server 2012 R2 Hyper-V
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Pack
 • Siete a dátové úložiská
 • Znalosti manažovania procesov klaudov
 • Pracovné skúsenosti s IT Infrastructure Library (ITIL)
 • Pracovné skúsenosti s Microsoft Operations Framework (MOF)

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Plánovanie klaudu
 • Konfigurácia a nasadzovanie privátneho klaudu s Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Rozširovanie a údržba infraštruktúry klaudu
 • Konfigurácia Application Delivery
 • Vytváranie Private Cloud Building Blocks
 • Nasadzovanie a konfigurácia prístupu k privátnemu klaudu
 • Monitorovanie infraštruktúry klaudu
 • Rozširovanie a dolaďovanie monitorovania infraštruktúry klaudu
 • Implementácia Service Management klaudu
 • Konfigurácia vysokej dostupnosti, ochrany a obnovy klaudu
 • Automatizovanie a štandardizácia klaudu
 • Konfigurácia Self-Service Multi-Tenant Cloud s Windows Azure Pack

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20247d

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp a XenDesktop Servera v prostredí Windows Server 2012. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp a XenDesktop Servera a ich komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp a XenDesktop Servera a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie desktopov, publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov. Oboznámia sa s pravidlami load balancingu, konfiguráciou tlačiarní a App-V aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp a XenDesktop Serverov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu v prostredí Citrix XenApp a XenDesktop 7.6

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra, komponenty a komunikácia v prostredí XenDesktop a XenApp
 • Hypervisor XenServer, MS Hyper-V, inštalácia a konfigurácia
 • Delivery Controller inštalácia a konfigurácia
 • Virtual Delivery Agent, XenApp a XenDesktop
 • Inštalácia a konfigurácia StoreFront
 • Konfigurácia Connection
 • App-V, doručovanie aplikácií pomocou funkcionality Microsoft App-V
 • Nastavenia politík
 • Konfigurácia používateľských profilov
 • Zabezpečenie prostredia
 • Monitorig, Citrix Director
 • Adminstrácia prostredníctvom PowerShell
 • Prehľad funkcionalít jednotlivých verzií od 7.6 - 7.12
 • nové a vylepšené funkcionality, používanie zón, Application limits, notifikácia pri reštarte a aktualizácii, session roaming, Citrix Director: proaktívny monitoring a SCOM integrácia, real-time monitorin desktop sessions.

Jún

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností na administráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je druhou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje postupy nevyhnutné na údržbu služieb infraštruktúry Windows Server 2012, medzi ktoré patria konfigurácia a riešenie problémov name resolution, správa užívateľov a skupín v Active Directory Domain Services a v Group Policy, zavádzanie riešení Remote Access vrátane DirectAccess, VPN a Web Application Proxy, implementácia Network Policies a Network Access Protection, Data Security, nasadzovanie a údržba server images, správa softvérových aktualizácií a monitorovanie prostredia Windows Server 2012.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-411: Administering Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s prácou v prostredí Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať vedomosti a skúsenosti pre správu a údržbu základnej infraštruktúry prostredia Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz kladie dôraz na rozšírenie služieb a infraštruktúry Windows Server 2012 po jeho úvodnom nasadení a poskytuje možnosť osvojenia si zručností potrebných na správu v oblastiach ako sú správa užívateľov a skupín, sieťový prístup a zabezpečenie dát. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý majú skúsenosti s Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať zručnosti pre každodennú správu prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 411: Administering Windows Server 2012

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • dobré znalosti a porozumenie problematiky Active Directory, sieťových služieb a Microsoft Hyper-V
 • znalosti ekvivalentné kurzu 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-411: Administering Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Konfigurácia a riešenie problémov Domain Name System (DNS)
 • Údržba Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Údržba užívateľských a servisných účtov
 • Implementácia infraštruktúry Group Policy
 • Správa užívateľských desktopov pomocou Group Policy
 • Inštalácia, konfigurácia a riešenie problémov Network Policy Server (NPS)
 • Implementácia Network Access Protection (NAP)
 • Implementácia vzdialeného prístupu (RAS)
 • Optimalizácia súborového systému
 • Konfigurácia šifrovania a auditu
 • Nasadzovanie a údržba server images
 • Implementácia Update Management
 • Monitorovanie Windows Server 2012

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20411d

Profil kurzu

Školenie umožní administrátorom získať potrebné zručnosti pre monitoring, správu a riešenie problémov v prostredí serverovej farmy Citrix XenApp Server 6.5, Platinum Edition.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre systémových a sieťových administrátorov pracujúcich v prostredí serverovej farmy Citrix XenApp Server 6.5, Platinum Edition.

Vstupné vedomosti

 • Orientácia v problematike Windows Server 2008 R2 a Remote Desktop Services
 • Znalosti v problematike Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Znalosti architektúry a bežných administrátorských postupov pre Citrix XenApp Server 6.5
 • Absolvovanie workshopu CXA-65, alebo ekvivalentné vedomosti

Certifikačné skúšky

A22 Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy
 • Monitoring serverovej farmy
 • Optimalizácia a riešenie problémov v prostredí serverovej farmy
 • Správa Data Store
 • Optimalizácia a riešenie problémov klientov
 • Správa a popdpora publikovaných aplikácií
 • Správa politík
 • Správa pripojení
 • Optimalizácia a riešenie problémov tlače
 • Optimalizácia a riešenie problémov webového rozhrania
 • Monitoring, optimalizácia a riešenie problémov Secure Gateway

Profil kurzu

Kurz poskytne účastníkom získanie znalostí a zručností potrebných na podporu a riešenie problémov počítačov a zariadení s Windows 10 nachádzajúcich sa v doménovom prostredí Windows Server. Získané zručnosti zahŕňajú porozumenie Windows 10 features a postupy, aké môžu byť použité v doménovom prostredí a pri riešení problémov.

Cieľová skupina

Hlavnou cieľovou skupinou kurzu sú Enterprise Desktop Support Technicians (EDST), ktorí poskytujú podporu 2. úrovne užívateľom desktopov a zariadení Windows 10 v stredne veľkých a veľkých organizáciách, v doménovom prostredí. EDST sa stretávajú so širokým spektrom problémov zariadení, klaudových služieb, aplikácií, sietí a hardvéru v prostredí operačných systémov Windows. K ich kľúčovým úlohám patrí riešenie problémov s inštaláciou, migráciou, aktiváciou, výkonom profilmi, nastaveniami a zariadeniami v prostredí Windows 10.

Druhou cieľovou skupinou sú IT profesionáli, ktorý spravujú a poskytujú podporu zariadeniam a desktopom s Windows 10 a užívateľom pracujúcich na ňom. Informácie prezentované v kurze pomôžu študentom pripravujúcim sa na certifikačnú skúšku 70-697.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Základné znalosti v oblasti sietí vrátane Transmission Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP), a Domain Name System (DNS)
 • Základné znalosti princípov a správy Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Základné znalosti komponentov Public Key Infrastructure (PKI)
 • Základné znalosti Windows Server 2012 R2
 • Skúsenosti s prácou s Windows 10 na úrovni kurzov 20967-1 a 20967-2

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

Úvod do stratégie riešenia problémov

 • Riešenie problémov so zavádzaním systému
 • Riešenie problémov so zariadeniami a ich ovládačmi
 • Riešenie problémov so vzdialenými klientmi
 • Riešenie problémov s pripojením do siete
 • Riešenie problémov s aplikovaním skupinových politík
 • Riešenie problémov s nastaveniami užívateľov
 • Riešenie problémov s vzdialeným pripojením
 • Riešenie problémov s prístupom k zdrojom v doméne
 • Riešenie problémov so vzdialeným prístupom klientov nepatriacich do doménového prostredia
 • Riešenie problémov aplikácií
 • Údržba Windows 10
 • Obnova dát a operačného systému

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=10982

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom možnosť získania znalostí a zručností potrebných naplánovania a administráciu prostredia Microsoft SharePoint 2016. Kurz poskytuje informácie, ako v prostredí SharePoint riešiť jeho nasadenie, administráciu a  problémy. Kurz taktiež poskytuje odporúčania, best practices a podmienky potrebné na optimálne riešenie nasadenia SharePoint.

Tento kurz je prvým z dvojice kurzov, určených IT profesionálom, ktorí sa pripravujú na certifikáciu SharePoint 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí sa chcú naučiť, ako inštalovať, konfigurovať, nasadzovať a spravovať SharePoint 2016 na úrovni dátového centra alebo klaudu.

Typický účastník by mal mať minimálne ročné pracovné skúsenosti s plánovaním a údržbou SharePointu a minimálne dvojročné skúsenosti s infraštruktúrou, na ktorej je SharePoint závislý. K tejto infraštruktúre patrí Windows Server 2012 R2 a novší, Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 a novší, Active Directory Domain Services (AD DS) a služby podporujúce sieťovú infraštruktúru.

Účastník by mal mať nasledovnú kvalifikáciu:

 • Je IT profesionálom, ktorý plánuje, implementuje a udržiava riešenie SharePoint 2016 vo viac-serverovom prostredí
 • Má pracovné skúsenosti s SharePoint Online
 • Je oboznámený s SharePoint workloads
 • Má skúsenosti s so správou kontinuity biznis prostredia, vrátane zálohovania, obnovy a vysokej dostupnosti
 • Má skúsenosti s autentifikáciou a technológiami bezpečnosti
 • Má skúsenosti s PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

Pracovné skúsenosti so správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2

S nasadzovaním a správou aplikácií v prirodzenom, virtualizovanom a klaudovom prostredí

Administráciou IIS

 • Konfigurácia AD DS pre účely autentifikácií, autorizácií a úložísk pre užívateľov
 • Vzdialená správa aplikácií pomocou Windows PowerShell 4.0
 • Správa databáz a serverových úloh v SQL Server
 • Pripojenie aplikácií k SQL Server
 • Implementácia zabezpečenia na základe tvrdení/Claims
 • Používanie virtuálnych staníc v prostredí Microsoft Hyper-V

Naviac účastníci tohto kurzu by mal mať minimálne ročné skúsenosti s nasadzovaním a administráciou fariem SharePoint 2013 v rozsiahlom prostredí. Vzhľadom na to, že množstvo zákazníkov používa verziu SharePoint 2010, účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti s verziou SharePoint 2010.

Certifikačné skúšky

70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do SharePoint 2016
 • Dizajn informačnej architektúry
 • Dizajn logickej architektúry
 • Dizajn fyzickej architektúry
 • Inštalácia a konfigurácia SharePoint 2016
 • Vytváranie web aplikácií a site collections
 • Plánovanie a konfigurácia servisných aplikácií
 • Správa užívateľov a oprávnení, zabezpečovanie obsahu
 • Konfigurácia autentifikácie v prostredí SharePoint 2016
 • Zabezpečenie nasadenia SharePoint 2016
 • Správa taxonómie
 • Konfigurácia užívateľských profilov
 • Konfigurácia podrobného vyhľadávania
 • Monitorovanie a údržba prostredia SharePoint 2016

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20339-1

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz, inštruktorom vedený kurz poskytuje IT profesionálom možnosť získať znalosti a zručnosti potrebné na rozšírenie bezpečnosti administrácie IT infraštruktúry. Kurz začína zdôraznením, že k pokusom o prienik dochádza a následne poskytuje informácie, ako ochrániť údaje používané na prihlásenie a oprávnenia tak, aby administrátori mohli vykonávať iba úlohy, ktoré nevyhnutne musia vykonávať 

Kurz detailne popisuje, ako predchádzať hrozbám škodlivého softvéru, ako identifikovať bezpečnostné hrozby použitím auditu a Advanced Threat Analysis features v Windows Server 2016, ako zabezpečiť virtualizačnú infraštruktúru a použiť nové možnosti na zvýšenie zabezpečenia ku ktorým patrí Nano server a containers. Kurz vysvetľuje, ako zvýšiť bezpečnosť prístupu k súborom kryptovaním a prostredníctvom Dynamic Access Control a ako zvýšiť bezpečnosť sieťového prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí potrebujú bezpečne spravovať prostredie Windows Server 2016. Títo profesionáli pracujú v sieťovom prostredí, ktoré je nakonfigurované ako Windows Server doména so spravovaným prístupom na internet a ku klaudovým službám.

Kurz je vhodný profesionálom, ktorí sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-744: Securing Windows server.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti v IT prostrední a zároveň by mali mať:

Absolvované školenia 740, 741 a 742 alebo ekvivalentné znalosti

 • Dobré praktické znalosti základov sieťovania vrátane TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP) a Domain Name System (DNS)
 • Dobré praktické znalosti princípov Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Dobré praktické znalosti základov virtualizácie na platforme Microsoft Hyper-V
 • Znalosti princípov zabezpečenia Windows Server

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-744: Securing Windows server.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Detekcia prienikov a používanie nástrojov Sysinternals
 • Zabezpečenie prihlasovacích údajov a privilegovaný prístup
 • Obmedzovanie práv pre administráciu pomocou Just Enough Administration
 • Správa privilegovaného prístupu a administrative forests
 • Obmedzovanie malvéru a ďalších hrozieb
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom rozšíreného auditu a analýzy logov
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite
 • Zabezpečenie infraštruktúry virtualizácie
 • Zabezpečenie infraštruktúry pre vývoj aplikácií a prostredia pre pracovné úlohy serverov
 • Zabezpečenie dát kryptovaním
 • Limitovanie prístupu k súborom a adresárom
 • Používanie firewallov na kontrolu sieťovej komunikácie
 • Aktualizácie Windows Server

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20744a

Profil kurzu

Kurz naučí, ako možno s Windows PowerShell 3.0 vzdialene spravovať jeden alebo viacej serverov na platforme Windows a automatizovať každodenné operácie ich administrácie.

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti ako používať Windows PowerShell 3.0 na administráciu a automatizáciu serverov na platforme Windows. Kladie dôraz na funkcie a postupy dostupné v riadku Windows PowerShell, ktoré sú predpokladom na podporu rôznych Microsoft produktov. K podporovaným produktom patria Windows Server, Windows klient, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center a ďalšie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kurz nevenuje podrobne spomenutým produktom (s výnimkou Windows Server, ktorý je základom pre spomenuté aplikačné servre), ale uvádza príklady na ich správu.

V tomto päť dňovom kurze sa účastníci naučia, ako spúšťať a monitorovať skripty efektívnym spôsobom pomocou workflow, plánovania operácií v čase a Windows PowerShell Web Access. 

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s bežnou administráciou Windows Server a Windows Client a s podporou aplikačných serverov, ku ktorým patria Exchange, SharePoint a SQL.

Je vhodný pre pracovníkov, ktorý chcú používať Windows PowerShell na automatizáciu administrácie z prostredia riadku všetkých produktov, ktoré podporujú správu prostredníctvom Windows PowerShell.

Tento kurz nie je určený na výuku skriptovania a programovania, popisuje iba nevyhnutné základy. U účastníkov sa neočakávajú skúsenosti so skriptovaním a programovaním, alebo znalosťou Windows PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti so správou Windows Server a Windows Client
 • Praktické skúsenosti s inštaláciou a konfiguráciou Windows Server v existujúcej rozsiahlej infraštruktúre Windows Server a taktiež skúsenosti so samostatnou inštaláciou a správou Windows Server
 • Praktické skúsenosti s konfiguráciou sieťových adaptérov, administráciou účtov v Active Directory a diskov
 • Výhodou sú znalosti a praktické skúsenosti s Windows Server 2012 a Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Začíname s Windows PowerShell
 • Práca s Pipeline
 • Porozumenie práce Pipeline
 • Používanie PSProviders a PSDrives
 • Formátovanie výstupu
 • Dotazovanie manažment informácií pomocou WMI a CIM
 • Príprava skriptovania
 • Prechod z príkazového riadku do skriptu a modulu
 • Administrácia vzdialených počítačov
 • Spájanie viacerých komponentov Windows PowerShell
 • Plánovanie a operácií a vykonávanie operácií na pozadí
 • Používanie rozšírených techník a profilov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10961b

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp a XenDesktop Servera v prostredí Windows Server 2012. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp a XenDesktop Servera a ich komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp a XenDesktop Servera a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie desktopov, publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov. Oboznámia sa s pravidlami load balancingu, konfiguráciou tlačiarní a App-V aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp a XenDesktop Serverov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu v prostredí Citrix XenApp a XenDesktop 7.9

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra, komponenty a komunikácia v prostredí XenDesktop a XenApp
 • Hypervisor XenServer, MS Hyper-V, inštalácia a konfigurácia
 • Delivery Controller inštalácia a konfigurácia
 • Virtual Delivery Agent, XenApp a XenDesktop
 • Inštalácia a konfigurácia StoreFront
 • Konfigurácia Connection
 • App-V, doručovanie aplikácií pomocou funkcionality Microsoft App-V
 • Nastavenia politík
 • Konfigurácia používateľských profilov
 • Zabezpečenie prostredia
 • Monitorig, Citrix Director
 • Adminstrácia prostredníctvom PowerShell
 • Prehľad funkcionalít jednotlivých verzií od 7.9 - 7.12
 • nové a vylepšené funkcionality, používanie zón, Application limits, notifikácia pri reštarte a aktualizácii, session roaming, Citrix Director: proaktívny monitoring a SCOM integrácia, real-time monitorin desktop sessions.

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností potrebných na pokročilú konfiguráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je treťou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje rozšírenú konfiguráciu služieb potrebných na nasadzovanie, správu a údržbu infraštruktúry Windows Server 2012, medzi ktoré patria rozšírené sieťové služby, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering, Dynamic Access Control (DAC), Web Application Proxy a Workplace Join.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú praktické skúsenosti s implementáciou, správou a údržbou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 a chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie rozšírenej správy a poskytovaní služieb v prostredí Windows Server 2012. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Skúsený administrátori Windows Serverov, ktorý majú praktické skúsenosti s Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012
 • Znalosti ekvivalentné kurzom MLP-20410D a MLP-20411D

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Implementácia Advanced Network Services
 • Implementácia Advanced File Services
 • Implementácia Dynamic Access Control
 • Implementácia Distributed AD DS Deployments
 • Implementácia AD DS Sites and Replication
 • Implementácia Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • Implementácia Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Implementácia Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Implementácia Network Load Balancing
 • Implementácia Failover Clustering
 • Implementácia Failover Clustering with Hyper-V
 • Implementácia Disaster Recovery (Backup and Restore)

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20412d

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu klientskych staníc a zariadení pomocou najnovšej verzie System Center Configuration Manager, Microsoft Intune a asociovaných úloh Site Systems. Účastníci sa naučia, ako vykonávať dennodenné činnosti, medzi ktoré patrí správa stavu klientov, hardvérové a softvérové inventarizácie, správa aplikácií a integrácia s Microsoft Intune. Taktiež získajú vedomosti potrebné na optimalizáciu System Center 2012 Endpoint Protection, správu Compliance a vytváranie Queries a reportov.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, typicky označovaným ako Enterprise Desktop Administrators (EDAs). Ich pracovnou náplňou je zavádzanie, správa a údržba počítačov, zariadení a aplikácií v prostredí stredných a veľkých organizácií. Dôraz je kladený na spoločné použitie najnovšej verzie System Center Configuration Manager (Configuration Manager) a Microsoft Intune na správu a nasadzovanie počítačov, zariadení a aplikácií. Spoločným použitím Configuration Manager s Microsoft Intune môžu EDAs spravovať zariadenia označované ako Bring Your Own Device (BYOD) v doménovom aj nie doménovom prostredí, spravovať mobilné zariadenia a spravovať bezpečný prístup k dátam na rôznych platformách, ku ktorým patria Windows, Windows Phone, Apple iOS a Android.

Kurz je taktiež vhodný pre IT pro pripravujúcim sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-969: Managing Enterprise Devices and Apps.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je vhodné, aby účastníci mali:

 • Základné znalosti sietí vrátane sieťových protokolov, topológii sietí, hardvéru, médií, adresovania a routovania
 • Základné vedomosti o princípoch Active Directory Domain Services (AD DS) a správe AD DS
 • Skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou a riešením problémov pracovných staníc na platforme Windows
 • Základné znalosti Public Key Infrastructure (PKI) bezpečnosti
 • Základné znalosti práce s Windows PowerShell
 • Základné znalosti o úlohách a službách Windows Server
 • Základné znalosti s možnosťami nastavení zariadení na platformách iOS, Android a Windows Mobile

Účastníci môžu odborné predpoklady pre tento kurz získať absolvovaním nasledovných kurzov alebo získaním znalostí a zručností, ktoré sú v nich obsiahnuté:

 • Kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10
 • Kurz 20697-2: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 

 • 70-696: Managing Enterprise Devices and Apps

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Príprava infraštruktúry na správu desktopov a zariadení
 • Nasadzovanie a správa Configuration Manager Clients
 • Správa inventarizácie pre počítače a aplikácie
 • Distribúcia a správa obsahov používaných na deployment
 • Nasadzovanie a správa aplikácií
 • Údržba aktualizácií softvéru pre spravované počítače
 • Implementácia Endpoint Protection pre spravované počítače
 • Správa Compliance a Secure Data Access
 • Správa nasadzovania operačných systémov
 • Správa mobilných klientov prostredníctvom Configuration Manager a Microsoft Intune
 • Správa a údržba Configuration Manager Site

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20696c