Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

Január

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz sa venuje plánovaniu, dizajnu, nasadeniu, konfigurácii a administrácii Microsoft Lync Servera 2013.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený ako pre správcov a administrátorov aplikácie Lync 2013.

Vstupné vedomosti

Skúsenosti s Active Directory Znalosť prostredia Windows Server 2008 alebo 2012 Znalosť prostredia PowerShell 3.0

Certifikačné skúšky

70-336

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Architektúra Microsoft Lync Server 2013
 • Návrh topológie Lync Server 2013
 • Konfigurácia užívateľských prístupov
 • Nasadenie a správa klientov a zariadení
 • Konferencie v Lync 2013
 • Dizajn a nasadenie externých prístupov
 • Nasadenie trvalých spojení
 • Monitoring a archivácia
 • Administrácia a údržba Lync 2013
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb
 • Obnova v prípade výpadkov služieb
 • Plánovanie a migrácia

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu klientskych staníc a zariadení pomocou najnovšej verzie System Center Configuration Manager, Microsoft Intune a asociovaných úloh Site Systems. Účastníci sa naučia, ako vykonávať dennodenné činnosti, medzi ktoré patrí správa stavu klientov, hardvérové a softvérové inventarizácie, správa aplikácií a integrácia s Microsoft Intune. Taktiež získajú vedomosti potrebné na optimalizáciu System Center 2012 Endpoint Protection, správu Compliance a vytváranie Queries a reportov.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, typicky označovaným ako Enterprise Desktop Administrators (EDAs). Ich pracovnou náplňou je zavádzanie, správa a údržba počítačov, zariadení a aplikácií v prostredí stredných a veľkých organizácií. Dôraz je kladený na spoločné použitie najnovšej verzie System Center Configuration Manager (Configuration Manager) a Microsoft Intune na správu a nasadzovanie počítačov, zariadení a aplikácií. Spoločným použitím Configuration Manager s Microsoft Intune môžu EDAs spravovať zariadenia označované ako Bring Your Own Device (BYOD) v doménovom aj nie doménovom prostredí, spravovať mobilné zariadenia a spravovať bezpečný prístup k dátam na rôznych platformách, ku ktorým patria Windows, Windows Phone, Apple iOS a Android.

Kurz je taktiež vhodný pre IT pro pripravujúcim sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-969: Managing Enterprise Devices and Apps.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je vhodné, aby účastníci mali:

 • Základné znalosti sietí vrátane sieťových protokolov, topológii sietí, hardvéru, médií, adresovania a routovania
 • Základné vedomosti o princípoch Active Directory Domain Services (AD DS) a správe AD DS
 • Skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou a riešením problémov pracovných staníc na platforme Windows
 • Základné znalosti Public Key Infrastructure (PKI) bezpečnosti
 • Základné znalosti práce s Windows PowerShell
 • Základné znalosti o úlohách a službách Windows Server
 • Základné znalosti s možnosťami nastavení zariadení na platformách iOS, Android a Windows Mobile

Účastníci môžu odborné predpoklady pre tento kurz získať absolvovaním nasledovných kurzov alebo získaním znalostí a zručností, ktoré sú v nich obsiahnuté:

 • Kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10
 • Kurz 20697-2: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 

 • 70-696: Managing Enterprise Devices and Apps

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Príprava infraštruktúry na správu desktopov a zariadení
 • Nasadzovanie a správa Configuration Manager Clients
 • Správa inventarizácie pre počítače a aplikácie
 • Distribúcia a správa obsahov používaných na deployment
 • Nasadzovanie a správa aplikácií
 • Údržba aktualizácií softvéru pre spravované počítače
 • Implementácia Endpoint Protection pre spravované počítače
 • Správa Compliance a Secure Data Access
 • Správa nasadzovania operačných systémov
 • Správa mobilných klientov prostredníctvom Configuration Manager a Microsoft Intune
 • Správa a údržba Configuration Manager Site

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20696c

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností na administráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je druhou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje postupy nevyhnutné na údržbu služieb infraštruktúry Windows Server 2012, medzi ktoré patria konfigurácia a riešenie problémov name resolution, správa užívateľov a skupín v Active Directory Domain Services a v Group Policy, zavádzanie riešení Remote Access vrátane DirectAccess, VPN a Web Application Proxy, implementácia Network Policies a Network Access Protection, Data Security, nasadzovanie a údržba server images, správa softvérových aktualizácií a monitorovanie prostredia Windows Server 2012.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-411: Administering Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s prácou v prostredí Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať vedomosti a skúsenosti pre správu a údržbu základnej infraštruktúry prostredia Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz kladie dôraz na rozšírenie služieb a infraštruktúry Windows Server 2012 po jeho úvodnom nasadení a poskytuje možnosť osvojenia si zručností potrebných na správu v oblastiach ako sú správa užívateľov a skupín, sieťový prístup a zabezpečenie dát. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý majú skúsenosti s Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať zručnosti pre každodennú správu prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 411: Administering Windows Server 2012

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • dobré znalosti a porozumenie problematiky Active Directory, sieťových služieb a Microsoft Hyper-V
 • znalosti ekvivalentné kurzu 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-411: Administering Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Konfigurácia a riešenie problémov Domain Name System (DNS)
 • Údržba Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Údržba užívateľských a servisných účtov
 • Implementácia infraštruktúry Group Policy
 • Správa užívateľských desktopov pomocou Group Policy
 • Inštalácia, konfigurácia a riešenie problémov Network Policy Server (NPS)
 • Implementácia Network Access Protection (NAP)
 • Implementácia vzdialeného prístupu (RAS)
 • Optimalizácia súborového systému
 • Konfigurácia šifrovania a auditu
 • Nasadzovanie a údržba server images
 • Implementácia Update Management
 • Monitorovanie Windows Server 2012

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20411d

Február

Profil kurzu

Školenie umožní administrátorom získať potrebné zručnosti pre monitoring, správu a riešenie problémov v prostredí serverovej farmy Citrix XenApp Server 6.5, Platinum Edition.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre systémových a sieťových administrátorov pracujúcich v prostredí serverovej farmy Citrix XenApp Server 6.5, Platinum Edition.

Vstupné vedomosti

 • Orientácia v problematike Windows Server 2008 R2 a Remote Desktop Services
 • Znalosti v problematike Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Znalosti architektúry a bežných administrátorských postupov pre Citrix XenApp Server 6.5
 • Absolvovanie workshopu CXA-65, alebo ekvivalentné vedomosti

Certifikačné skúšky

A22 Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy
 • Monitoring serverovej farmy
 • Optimalizácia a riešenie problémov v prostredí serverovej farmy
 • Správa Data Store
 • Optimalizácia a riešenie problémov klientov
 • Správa a popdpora publikovaných aplikácií
 • Správa politík
 • Správa pripojení
 • Optimalizácia a riešenie problémov tlače
 • Optimalizácia a riešenie problémov webového rozhrania
 • Monitoring, optimalizácia a riešenie problémov Secure Gateway

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp Servera pre Windows Server 2008 R2. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp Servera a jeho komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp Servera a ICA klienta a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov a farmy, pravidiel load balancingu, tlačiarní a streaming aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp Servera 6.5 v serverovej farme.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2008.

Certifikačné skúšky

A20 Citrix XenApp 6.5 Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektúra
 • Prehľad komponentov a nových vlastností Citrix XenApp
 • Inštalácia Citrix XenApp
 • Licencovanie Citrix XenApp
 • Inštalácia a konfigurácia Citrix klientov
 • Inštalácia a konfigurácia Web Interface
 • Doručovanie aplikácií a obsahu
 • Application Streaming
 • Správa Load Managementu
 • Konfigurácia politík
 • Konfigurácia tlače
 • Správa serverovej farmy
 • SpeedScreen konfigurácia
 • XenApp Security (ICA session, SSL Relay, Access Gateway, Secure Gateway, Web Interface)

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytuje administrátorom vedomosti a zručnosti potrebné na nasadzovanie a správu Windows 10 desktopov, zariadení a aplikácií v rozsiahlom prostredí.  Účastníci sa naučia plánovať nasadenie Windows 10 v prostredí veľkej organizácie. Účastníci sa taktiež oboznámia so správou Windows 10 po ich zavedení pre konfiguráciu bezpečného prístupu k dátam pomocou skupinových politík, vzdialeného prístupu a registrácie zariadenia. Získajú zručnosti na podporu zariadení a správu dát spolu so základnými informáciami o Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune a Microsoft Azure Rights Management.

Cieľová skupina

Kurz je určený profesionálom, ktorí sa chcú špecializovať na nasadzovanie desktopov a aplikácií Windows 10 a na správu aplikácií v klaude v prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií. Títo profesionáli pracujú v sieťach, ktoré používajú Windows Server doménové prostredie s riadeným prístupom do internetu a službám v klaude. Tento kurz je taktiež určený pre tých, ktorý sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-697 Windows 10 Configuring. Kurz je logickým pokračovaním kurzu 20697A-1: Installing and Configuring Windows 10.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti v oblasti IT
 • Absolvovaný kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10 alebo ekvivalentné znalosti
 • Povedomie o nástrojoch na nasadzovanie operačných systémov Windows

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-697: Configuring Windows Devices (beta)

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Nasadzovanie desktopov Windows 10
 • Správa užívateľských profilov a User State Virtualization
 • Správa prihlasovania a identity v Windows 10
 • Správa nastavení desktopov a aplikácií pomocou skupinových politík
 • Správa prístupu k dátam pre zariadenia na platforme Windows
 • Správa vzdialených prístupov
 • Konfigurácia a správa klienta Hyper-V
 • Správa zariadení s Windows 10 použitím Enterprise Mobility Solutions
 • Správa desktopov a mobilných klientov prostredníctvom Microsoft Intune
 • Správa aktualizácií a Endpoint Protection prostredníctvom Microsoft Intune
 • Prístup k aplikáciám a zdrojom prostredníctvom Microsoft Intune

Odkaz na podrobnú osnovu

www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx

Profil kurzu

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú znalosti správy on-premises IT infraštruktúry, ktorá obsahuje AD DS, virtualizačné technológie a aplikácie. Typický účastník pracuje v organizácii, ktorá má v pláne umiestniť časť infraštruktúrnych služieb do Azure. Kurz je taktiež určený IT profesionálom, ktorý chcú úspešne absolvovať certifikačnú skúšku 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti o technológiách klaudu a chcú sa naučiť viac o Azure:

 • IT profesionáli, ktorí chcú nasadzovať, konfigurovať a administrovať služby a virtuálne počítače v Azure
 • IT profesionáli, ktorí používajú Microsoft System Center na správu a automatizáciu infraštruktúry
 • Windows Server administrátori, ktorí hľadajú možnosť migrácie on-premise služieb Active Directory do klaudu
 • IT profesionáli, ktorí chcú použiť Azure na hosťovanie websites a služieb na podporu mobilných aplikácií
 • IT profesionáli, ktorí majú skúsenosti s inými ako Microsoft klaud technológiami a potrebujú prispôsobiť svoje znalosti riešeniam poskytovanými v Azure
 • IT profesionáli, ktorí sa potrebujú pripraviť na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Absolvovanú certifikáciu MCSA pre Windows Server 2012/2016
 • Znalosti on-premises virtualizačných technológií vrátane virtuálnych počítačov, virtuálnych sietí a virtuálnych diskov (VHDs)
 • Znalosti konfigurácie sietí vrátane TCP/IP, Domain Name System (DNS), privátnych virtuálnych sietí (VPNs), firewallov a technológií kryptovania
 • Znalosti websites vrátane ich vytvárania, konfigurácie, monitorovania a nasadzovania na IIS
 • Znalosti Active Directory vrátane domains, forests, domain controllers, replications, Kerberos protocol a LDAP
 • Znalosti databáz vrátane tabuliek, dotazov, Structured Query Language a schém databáz
 • Znalosti obnovy zo zlyhania vrátane operácií zálohovania a obnovy

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do Azure
 • Implementácia a správa sietí v Azure
 • Implementácia virtuálnych počítačov
 • Správa virtuálnych počítačov
 • Implementácia Azure App services
 • Plánovanie a implementácia úložísk, záloh a obnovy služieb
 • Plánovanie a implementácia SQL databáz v Azure
 • Implementácia „platform as a service“(PaaS) klaudových služieb
 • Implementácia Azure Active Directory
 • Správa Active Directory v zmiešanom prostredí
 • Implementácia automatizácie správy v prostredí Azure

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20533c

Profil kurzu

Tento 5-dňový, inštruktorom vedený kurz vysvetľuje, ako implementovať a konfigurovať nové funkcie vo Windows Server 2016. Kurz je určený IT profesionálom, ktorí chcú povýšiť svoje technické zručnosti z Windows Server 2008 alebo z Windows Server 2012 na Windows Server 2016. Predpokladom na úspešné absolvovanie kurzu sú znalosti predchádzajúcich verzií Windows Server na vysokej úrovni porovnateľné s úrovňou certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012.

Kurz detailne nepokrýva problematiku upgrade a migrácie existujúceho prostredia na Windows Server 2016. Kurz poskytuje účastníkom upgrade existujúcich vedomostí a zručností Windows Server na Windows Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí sú skúsenými systémovými administrátormi Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 a ktorí majú praktické skúsenosti s prácou s Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 v Enterprise prostredí a sú držiteľmi certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 alebo majú ekvivalentné znalosti.

Vhodný je taktiež pre profesionálov pripravujúcich sa na certifikačné skúšky na úrovni MCSE. Pripraví ich na skúšky úrovne MCSA, ktorá je nutným predpokladom pre získanie špecializácií MCSE.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Dvoj a viacročné skúsenosti s nasadzovaním a správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008, každodenné skúsenosti s administráciou a údržbou Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008
 • Skúsenosti s implementáciou sieťových technológií na báze Windows
 • Skúsenosti s implementáciou technológií Active Directory
 • Skúsenosti s implementáciou virtualizácie v prostredí Windows Server
 • Znalosti na úrovni certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-743: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 MCSA

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2016
 • Prehľad úložísk v Windows Server 2016
 • Implementácia doménových služieb
 • Implementácia AD FS
 • Implementácia sieťových služieb
 • Implementácia Hyper-V
 • Rozšírená konfigurácia sieťových služieb
 • Implementácia software defined networking
 • Implementácia vzdialeného prístupu
 • Nasadenie a správa kontajnerov Windows Server a Hyper-V
 • Implementácia failover clustering
 • Implementácia failover clustering s Windows Server 2016 Hyper-V

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20743a

Profil kurzu

V tomto štvordňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti nevyhnutné na konfiguráciu dátových úložísk a vysokej dostupnosti v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz sa venuje tradičným technológiám dátových úložísk ku ktorým patria Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SANs), a technológie zberníc ako sú Fibre Channel a iSCSI. Kurz taktiež prezentuje informácie o najnovších technológiách v prostredí Windows Server 2012 R2, medzi ktoré patria Storage Spaces, tiering, thin provisioning, Data Deduplication, a rozšírené funkcionality protokolu SMB.

Účastníci v kurze získajú vedomosti o technológiách vysokej dostupnosti a obnovy, migráciách dátových úložísk a virtuálnych staníc a o Hyper-V Replica. Naviac poskytuje informácie o Failover Clustering vrátane podrobnej implementácie Failover Clustering v Hyper-V použitím Scale-Out File Server.

Kurz taktiež pojednáva o System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Účastníci sa naučia, ako spravovať infraštruktúru dátových úložísk abstrahovaním fyzickej vrstvy za účelom efektívneho poskytovania spravovateľných jednotiek na vyžiadanie pre potreby privátneho klaudu. Kurz popisuje riešenie dátových úložísk v prostredí Microsoft Azure a ich integráciu do lokálneho klaudu a taktiež technológie pre obnovu vrátane StorSimple a Azure Site Recovery. Implementing Network Load Balancing (NLB) a Load Balancing Clusters sú taktiež súčasťou kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí:

 • Majú reálne pracovné skúsenosti v rozsiahlom prostredí, a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o dátových úložiskách a správe vysokej dostupnosti o najnovšie možnosti ponúkané technológiami Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Majú reálne pracovné skúsenosti s prostredím Windows Server 2008y, a chcú rozšíriť svoje vedomosti o najnovšie možnosti technológie dátových úložísk v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Spravujú dátové úložiská a konfigurujú vysokú dostupnosť v prostredí malých a stredne veľkých organizácií
 • Majú skúsenosti z iných oblastí administrácie systémov a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti dátových úložísk a vysokej dostupnosti

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s infraštruktúrou Windows Server na dennej báze v rozsiahlom prostredí
 • Základné skúsenosti s lokálnymi dátovými úložiskami a ich technológiami ako sú disky, volumes a File Systems
 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Základy technológií a komponentov dátových úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Vysoká dostupnosť v Windows Server
 • Implementácia Failover Clustering
 • Správa Server Roles a Clustering Resources
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Správa infraštruktúry dátových úložísk prostredníctvom Virtual Machine Manager (VMM)
 • Dátové úložisko v klaude a vysoká dostupnosť
 • Implementácia Network Load Balancing Clusters

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10971b

Profil kurzu

Kurz naučí, ako automatizovať každodenné úlohy správy a administrácie v infraštruktúre Windows Server.

Tento trojdňový kurz je pokračovaním kurzu 10961B: Automating Administration with Windows PowerShell. Je postavený na prostredí Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1 a napriek tomu, že je primárne zameraný na Windows PowerShell v4.0, sú informácie v ňom poskytnuté vhodné aj do prostredia Windows PowerShell v2.0 a v3.0.

Kurz rozširuje vedomosti získané kurzom 10961B a kladie dôraz na detailnejšie postupy na skriptovanie Windows PowerShell. Poskytne účastníkom informácie z oblasti rozšírených funkcií, modulov skriptov a rozšírených parametrov skriptov. Naučí, ako vytvárať vlastné skripty vrátane ich odlaďovania a riešenia problémov pri ich spúšťaní. Kurz pokrýva problematiku použitia Windows PowerShell Cmdlets s .NET Framework a taktiež konfiguráciu Windows Server pomocou Desired State Configuration vrátane popisu postupov používaných vo Windows PowerShell.

Detailné cvičenia napomôžu získať vedomosti potrebné k odstráneniu množstva opakovaných manuálnych operácií vykonávaných administrátormi v prostredí infraštruktúry Windows.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s bežnou administráciou Windows Server a Windows Client a s podporou aplikačných serverov, ku ktorým patria Exchange, SharePoint a SQL.

Je taktiež určený IT profesionálom, ktorý chcú nadviazať na skôr získané vedomosti o Windows PowerShell a ich cieľom je rozšíriť tieto vedomosti o možnosti správy Microsoft produktov a taktiež produktov iných spoločností podporujúcich správu prostredníctvom Windows PowerShell.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Znalosti a praktické skúsenosti s Windows PowerShell alebo vedomosti ekvivalentné obsahu školenia 10961B: Automating Administration with Windows PowerShell
 • Skúsenosti s administráciou Windows Server a Windows Client a taktiež aplikačných serverov, ku ktorým patrí Exchange, SharePoint a SQL

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Vytváranie rozšírených funkcií
 • Používanie Cmdlets a Microsoft .NET Framework v Windows PowerShell
 • Písanie Controller Scripts
 • Riešenie chýb v skriptoch
 • Používanie XML súborov
 • Manažment konfigurácií serverov použitím Desired State Configuration
 • Analýza a odlaďovanie skriptov
 • Porozumenie pracovných postupov Windows PowerShell

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10962b

Profil kurzu

Tento päťdňový, inštruktorom vedený kurz poskytne účastníkom, ktorí administrujú a udržiavajú SQL Server databázy znalosti a zručnosti potrebné na administráciu infraštruktúry SQL Servera. Naviac je určený profesionálom, ktorí vyvíjajú aplikácie, ktoré používajú obsah umiestení v SQL Server databázach.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli, ktorý administrujú a udržiavajú SQL Server databázy. Táto skupina vykonáva administráciu a údržbu databáz ako ich primárnu prácu, alebo pracuje v prostredí, kde databázy sú kľúčovým objektom.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú vývojármi na iných platformách a potrebujú získať skúsenosti na potrebné na implementáciu SQL Server 2016 databáz.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Pracovné skúsenosti s relačnými databázami
 • Základné znalosti operačných systémov Microsoft Windows a ich základných funkcií
 • Pracovné skúsenosti s Transact SQL
 • Základné skúsenosti s dizajnom databáz

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Bezpečnosť SQL Servera
 • Aplikovanie rolí pre server a databázy
 • Autorizácia užívateľov pre prístup k zdrojom
 • Ochrana dát kryptovaním a auditom
 • Modely obnovy a stratégie zálohovania
 • Zálohovanie SQL Server databáz
 • Obnova SQL Server databáz
 • Automatizácia správy SQL Servera
 • Konfigurácia zabezpečenia pre SQL Server Agenta
 • Monitorovanie SQL Servera pomocou alertov a notifikácií
 • Úvod do správy SQL Servera pomocou PowerShell
 • Sledovanie prístupu k SQL Serveru pomocou udalostí
 • Monitorovanie SQL Servera
 • Riešenie problémov SQL Servera
 • Import a export dát

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20764b

Profil kurzu

Tento päťdňový, inštruktorom vedený kurz naučí IT profesionálov ako administrovať a udržiavať Exchange Server 2016. Účastníci sa naučia, ako nainštalovať Exchange Server 2016, ako konfigurovať a spravovať prostredie Exchange Server 2016. Kurz popisuje, ako spravovať prijímateľov pošty a verejné priečinky vrátane vykonávania jednotlivých operácií použitím Exchange Management Shell. Účastníci sa taktiež naučia, ako spravovať konektivitu klientov, transport správ, ako implementovať vysokú dostupnosť riešení Exchange Server a ako implementovať riešenia zálohovania a obnovy.

Kurz naučí študentov, ako udržiavať a monitorovať Exchange Server 2016 a ako administrovať Exchange Online v Office 365.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený záujemcom, ktorí sa chcú stať enterprise administrátormi Exchange Server 2016. Je taktiež určený IT profesionálom a pracovníkom podpory, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami Exchange Server 2016. účastníci tohto kurzu by mali mať minimálne dvojročné pracovné skúsenosti v oblastiach správy Windows Serverov a sietí. Na účasť na kurze nie je nutná znalosť predchádzajúcich verzií Exchange Server.

Druhou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli pripravujúci sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, ktorá je nutným predpokladom pre získanie certifikácie MCSE: Microsoft Exchange Server 2016.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti s administráciou Windows Server vrátane Windows Server 2012 R2 alebo Windows Server 2016
 • Minimálne dvojročné pracovné skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimálne dvojročné pracovné skúsenosti s Domain Name System (DNS)
 • Znalosti TCP/IP a sietí
 • Znalosti konceptu zabezpečenia ako je authentication a authorization
 • Znalosti Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • Pracovné skúsenosti public key infrastructure (PKI) vrátane Active Directory Certificate Services (AD CS)

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Nasadzovanie Microsoft Exchange Server 2016
 • Správa Microsoft Exchange Server 2016 serverov
 • Správa objektov prijímateľov
 • Správa Microsoft Exchange 2016 a objektov prijímateľov prostredníctvom Exchange Management Shell
 • Implementácia konektivity klientov
 • Správa vysokej dostupnosti Exchange Server 2016
 • Implementácia obnovy zo zlyhania pre Microsoft Exchange Server 2016
 • Konfigurácia a správa transportu správ
 • Konfigurácia antivírusovej, antispamovej a malware ochrany
 • Implementácia a správa riešení Microsoft Exchange Online
 • Monitorovanie a riešenie problémov Microsoft Exchange Server 2016
 • Zabezpečenie a údržba Exchange Server 2016

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20345-1

Marec

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz, inštruktorom vedený kurz poskytuje možnosť získania základných zručností potrebných na zavádzanie a konfiguráciu Active Directory Domain Services v enterprise prostredí, implementáciu Group Policy, zálohovanie a obnovu, monitorovanie a riešenie problémov Active Directory v prostredí Windows Server 2016. naviac, kurz poskytne znalosti a zručnosti potrebné na zavádzanie rolí Active Directory, medzi ktoré patria Active Directory Federation Services (AD FS) a Active Directory Certificate Services (AD CS) 

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné skúsenosti s prácou v  prostredí AD DS a hľadajú kurz, ktorý im poskytne detailný pohľad na správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori AD DS, ktorí potrebujú rozšíriť svoje existujúce zručnosti a naučiť sa správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016
 • Administrátori systémov a infraštruktúry so všeobecnými znalosťami AD DS, ktorí potrebujú získať vedomosti a zručnosti potrebných pre základnú a rozšírenú správu identít a prístupov v prostredí Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku MCSA 70-742: Identity with Windows Server 2016

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti konceptu AD DS
 • Skúsenosti s konfiguráciou Windows Server 2012 alebo Windows Server 2016
 • Znalosti a skúsenosti so základnými sieťovými technológiami ako sú IP adresovanie, menná rezolúcia a DHCP
 • Pracovné skúsenosti s Microsoft Hyper-V a virtualizáciou serverov
 • Znalosti o predchádzaní základných bezpečnostných rizík
 • Pracovné skúsenosti s podporou klientskych operačných systémov ako sú Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10
 • Základné skúsenosti s Windows PowerShell

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-742: Identity with Windows Server 2016

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Domain Controllers
 • Správa objektov v Active Directory Domain Services
 • Rozšírená správa infraštruktúry AD DS
 • Implementácia a správa AD DS sites a replikácií
 • Implementácia Group Policy
 • Správa užívateľských nastavení pomocou GPOs
 • Zabezpečenie AD DS
 • Nasadenie a správa AD CS
 • Nasadenie a správa certifikátov
 • Implementácia a správa AD FS
 • Implementácia a správa AD RMS
 • Implementácia synchronizácie AD DS s Azure AD
 • Monitorovanie, správa a obnova AD DS

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20742a

Profil kurzu

Kurz poskytuje detailné informácie a praktické zručnosti potrebné na plánovanie a nasadzovanie Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager. Tento trojdňový Microsoft Official kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadzovanie jednej alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager site a všetkých podporných systémov vrátane ich konfigurácie. Účastníci sa naučia, ako plánovať nasadenie centrálneho administration site, jedného alebo viacerých primárnych a sekundárnych sites vrátane asociovaných site systémov. Predmetom kurzu je taktiež migrácia z System Center 2012 Configuration Manager na System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadenie jedného alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager sites a všetkých podporných systémov. Mali by mať troj až päť ročné skúsenosti s podporou desktopov a serverov na platforme Windows v stredných a veľkých organizáciách. Kurz je taktiež vhodný pre administrátorov Configuration Managera zodpovedným nasadzovanie jedného alebo viacerých System Center 2012 Configuration Manager sídel.

Druhou skupinou sú IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-243 TS: Microsoft System Center 2012 Configuration Manager. Kurz 10747D: Administering System Center 2012 R2 Configuration Manager spolu s kurzom 10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager sú predpokladom pre úspešné absolvovanie tejto certifikačnej skúšky.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je nevyhnutné, aby účastníci mali:

 • Základné vedomosti o sieťovom prostredí vrátane TCP/IP a DNS
 • Skúsenosti so správou Active Directory
 • Skúsenosti so správou Windows Servera vrátane Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012
 • Skúsenosti s klientmi Microsoft Windows
 • Skúsenosti so zavádzaním, konfiguráciou a riešením problémov počítačov na platforme Windows
 • Elementárne znalosti Public Key Infrastructure (PKI)

Skúsenosti s administráciou nasledovných úloh v prostredí Configuration Managera:

 • Práca s konzolou System Center 2012 Configuration Manager
 • Inštalácia klientov
 • Hardvérová a softvérová inventarizácia
 • Práca s collections
 • Reporting
 • Nasadzovanie aplikácií
 • Správa software updates
 • Nasadzovanie operačných systémov
 • Správa nastavení site

Účastníci tohoto kurzu môžu získať potrebné vedomosti absolvovaním nasledovných kurzov:

 • Kurz 6419: Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008–based Servers
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012
 • Kurz 20687: Configuring Windows 8.1
 • A jeden alebo oba z nasledovných kurzov:
 • Kurz 10747: Administering System Center 2012 Configuration Manager
 • Kurz 6451: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku v rámci Microsoft Certified Professional (MCP)

 • 70-243 TS: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Prehľad System Center 2012 Configuration Manager
 • Plánovanie a nasadzovanie prostredia pozostávajúceho z jedného sídla
 • Plánovanie a konfigurácia Role-Based Administration
 • Plánovanie a nasadzovanie hierarchie pozostávajúcej z viacerých sites
 • Replikácia dát a ich správa
 • Plánovanie a nasadzovanie klientov System Center 2012 Configuration Manager
 • Údržba a monitorovanie System Center 2012 Configuration Manager
 • Migrácia z Configuration Manager 2007 do Configuration Manager 2012

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10748C

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom možnosť získania znalostí a zručností potrebných naplánovania a administráciu prostredia Microsoft SharePoint 2016. Kurz poskytuje informácie, ako v prostredí SharePoint riešiť jeho nasadenie, administráciu a  problémy. Kurz taktiež poskytuje odporúčania, best practices a podmienky potrebné na optimálne riešenie nasadenia SharePoint.

Tento kurz je prvým z dvojice kurzov, určených IT profesionálom, ktorí sa pripravujú na certifikáciu SharePoint 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí sa chcú naučiť, ako inštalovať, konfigurovať, nasadzovať a spravovať SharePoint 2016 na úrovni dátového centra alebo klaudu.

Typický účastník by mal mať minimálne ročné pracovné skúsenosti s plánovaním a údržbou SharePointu a minimálne dvojročné skúsenosti s infraštruktúrou, na ktorej je SharePoint závislý. K tejto infraštruktúre patrí Windows Server 2012 R2 a novší, Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 a novší, Active Directory Domain Services (AD DS) a služby podporujúce sieťovú infraštruktúru.

Účastník by mal mať nasledovnú kvalifikáciu:

 • Je IT profesionálom, ktorý plánuje, implementuje a udržiava riešenie SharePoint 2016 vo viac-serverovom prostredí
 • Má pracovné skúsenosti s SharePoint Online
 • Je oboznámený s SharePoint workloads
 • Má skúsenosti s so správou kontinuity biznis prostredia, vrátane zálohovania, obnovy a vysokej dostupnosti
 • Má skúsenosti s autentifikáciou a technológiami bezpečnosti
 • Má skúsenosti s PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

Pracovné skúsenosti so správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2

S nasadzovaním a správou aplikácií v prirodzenom, virtualizovanom a klaudovom prostredí

Administráciou IIS

 • Konfigurácia AD DS pre účely autentifikácií, autorizácií a úložísk pre užívateľov
 • Vzdialená správa aplikácií pomocou Windows PowerShell 4.0
 • Správa databáz a serverových úloh v SQL Server
 • Pripojenie aplikácií k SQL Server
 • Implementácia zabezpečenia na základe tvrdení/Claims
 • Používanie virtuálnych staníc v prostredí Microsoft Hyper-V

Naviac účastníci tohto kurzu by mal mať minimálne ročné skúsenosti s nasadzovaním a administráciou fariem SharePoint 2013 v rozsiahlom prostredí. Vzhľadom na to, že množstvo zákazníkov používa verziu SharePoint 2010, účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti s verziou SharePoint 2010.

Certifikačné skúšky

70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do SharePoint 2016
 • Dizajn informačnej architektúry
 • Dizajn logickej architektúry
 • Dizajn fyzickej architektúry
 • Inštalácia a konfigurácia SharePoint 2016
 • Vytváranie web aplikácií a site collections
 • Plánovanie a konfigurácia servisných aplikácií
 • Správa užívateľov a oprávnení, zabezpečovanie obsahu
 • Konfigurácia autentifikácie v prostredí SharePoint 2016
 • Zabezpečenie nasadenia SharePoint 2016
 • Správa taxonómie
 • Konfigurácia užívateľských profilov
 • Konfigurácia podrobného vyhľadávania
 • Monitorovanie a údržba prostredia SharePoint 2016

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20339-1

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp a XenDesktop Servera v prostredí Windows Server 2012. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp a XenDesktop Servera a ich komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp a XenDesktop Servera a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie desktopov, publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov. Oboznámia sa s pravidlami load balancingu, konfiguráciou tlačiarní a App-V aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp a XenDesktop Serverov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu v prostredí Citrix XenApp a XenDesktop 7.5

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra, komponenty a komunikácia v prostredí XenDesktop a XenApp
 • Hypervisor XenServer, MS Hyper-V, inštalácia a konfigurácia
 • Delivery Controller inštalácia a konfigurácia
 • Virtual Delivery Agent, XenApp a XenDesktop
 • Inštalácia a konfigurácia StoreFront
 • Konfigurácia Connection
 • App-V, doručovanie aplikácií pomocou funkcionality Microsoft App-V
 • Nastavenia politík
 • Konfigurácia používateľských profilov
 • Zabezpečenie prostredia
 • Monitorig, Citrix Director
 • Adminstrácia prostredníctvom PowerShell
 • rozšírené o Citrix XenApp a XenDesktop 7.7
 • nové a vylepšené funkcionality, používanie zón, Application limits, notifikácia pri reštarte a aktualizácii, session roaming, Citrix Director: proaktívny monitoring a SCOM integrácia, real-time monitorin desktop sessions.

Výhodná ponuka

.

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorí majú základné skúsenosti s Windows Server. Je určený profesionálom, ktorí budú zodpovedný za správu úložísk a výkonu prostredníctvom Windows Server 2016 a ktorí sa potrebujú oboznámiť sa scenármi a predpokladmi na využívanie úložísk a výkonu dostupného vo Windows Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti a skúsenosti s Windows Server a hľadajú kurz, ktorý im poskytne informácie o správe úložísk a výkonu v Windows Server 2016. Účastníci by mali byť:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý sa oboznamujú s problematikou administrácie Windows Serverov a  potrebujú získať podrobné informácie o správe úložísk a výkonu v Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý majú všeobecné IT znalosti a potrebujú ich transformovať na problematiku správy úložísk a výkonu v prostredí Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti sieťového prostredia
 • Základné znalosti AD DS
 • Vedomosti o bezpečnostných rizikách v IT prostredí
 • Základné vedomosti o hardvéry serverov
 • Skúsenosti s konfiguráciou a podporou klientov Windows 8 alebo Windows 10

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia, upgrade a migrácia serverov a pracovnej záťaže
 • Konfigurácia lokálnych úložísk
 • Implementácia enterprise riešení úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Inštalácia a konfigurácia Hyper-V a virtuálnych počítačov
 • Nasadenie a správa kontajnerov Windows Server a Hyper-V
 • Prehľad vysokej dostupnosti a obnovy zo zlyhania
 • Implementácia a správa failover clustering
 • Implementácia failover clustering pre virtuálne počítače v Hyper-V
 • Implementácia Network Load Balancing
 • Vytváranie a správa deployment images
 • Správa, monitorovanie a údržba virtuálnych počítačov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20740a

Apríl

Profil kurzu

Kurz poskytuje účastníkom možnosť získania vedomostí a zručností potrebných na konfiguráciu a správu prostredia Microsoft SharePoint Server 2013. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať SharePoint Server 2013 a získajú návody a odporúčania, ktoré im pomôžu v optimalizácii nasadenia SharePoint Servera.

Tento kurz je prvý z dvojice kurzov určených IT profesionálom, ktorý sa pripravujú absolvovanie prvej certifikačnej skúšky vedúcej k certifikácii MCSE: SharePoint.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí potrebujú získať informácie potrebné na inštaláciu, konfiguráciu, nasadenie a správu SharePoint Server 2013 v prostredí dátového centra alebo klaudu.

Typický účastník by mal mať viacročné skúsenosti s plánovaním a údržbou SharePoint ďalšími technológiami, na ktoré je SharePoint naviazaný. Patria k nim Windows Server 2008 R2 alebo novší, Internet Information Services (IIS), SQL Server 2008 R2 alebo novší, Active Directory a služby sieťovej infraštruktúry.

Minimálnu kvalifikáciu účastníka popisujú nasledovné vlastnosti:

 • Je IT profesionálom, ktorý je zodpovedný za plánovanie, implementáciu a údržbu prostredia SharePoint Server 2013
 • Má pracovné skúsenosti s SharePoint Online
 • Je oboznámený s pracovnými procesmi SharePoint
 • Má skúsenosti s autentifikáciou technológiami zabezpečenia
 • Má skúsenosti s Windows PowerShell

Pre administrátorov, ktorý sa s prostredím SharePoint nestretli, bude kurz čiastočným prínosom. Odporúčaním je, aby sa vopred oboznámili so základným konceptom prostredia SharePoint.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať najmenej ročnú skúsenosť s nasadzovaním a administráciou viacerých fariem SharePoint 2010 naprieč rozsiahlemu prostrediu. Vzhľadom na to, že množstvo organizácií nevykonalo upgrade z verzie SharePoint 2007, užívatelia tejto staršej verzie by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti a poznať rozdiely medzi SharePoint 2007 a SharePoint 2010 hlavne v oblasti Service Application model. Účastníci by mali mať na viac skúsenosti z nasledovných oblastí:

 • Správa softvéru v prostredí Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Nasadzovanie a správa natívnych aplikácií, virtuálnych aplikácií a aplikácií v klaude
 • Administrácia Internet Information Services (IIS)
 • Konfigurácia autentifikácie a autorizácie v prostredí Active Directory
 • Vzdialená správa aplikácií pomocou Windows PowerShell
 • Konektivita aplikácií s Microsoft SQL Server
 • Implementácia Claim-based zabezpečenia

Certifikačné skúšky

70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do SharePoint Server 2013
 • Dizajn informačnej architektúry
 • Dizajn logickej architektúry
 • Dizajn fyzickej architektúry
 • Inštalácia a konfigurácia SharePoint Server 2013
 • Vytváranie Web Applications a Site Collections
 • Plánovanie a konfigurácia Service Applications
 • Správa užívateľov a oprávnení
 • Konfigurácia autentifikácie pre SharePoint 2013
 • Zabezpečenie nasadenia SharePoint 2013
 • Správa taxonómie
 • Konfigurácia užívateľských profilov
 • Konfigurácia podrobného vyhľadávania
 • Monitorovanie a údržba prostredia SharePoint 2013

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20331b