Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

August

Garantovaný termín

Profil kurzu

Školenie umožní administrátorom získať potrebné zručnosti pre monitoring, správu a riešenie problémov v prostredí Citrix XenApp and XenDesktop 7.x

Cieľová skupina

Kurz je určený pre systémových a sieťových administrátorov zodpovedných za správu a riešenie problémov v prostredí Citrix XenApp and XenDesktop 7.X

Vstupné vedomosti

účastníci by mali mať znalosti:

 • v problematike Windows Server 2012 R2 a Remote Desktop Services
 • znalosti v problematike Microsoft SQL Server
 • znalosti architektúry a bežných administrátorských postupov v prostredí Citrix XenApp and XenDesktop 7.X
 • absolvovanie školenia Citrix XenApp and XenDesktop Class, alebo ekvivalentné vedomosti.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

Úvod do riešenia problémov XenApp and XenDesktop

 • Metodológia podpory
 • Nástroje na riešenie problémov
 • Citrix Director
 • CDF Tracing
 • Citrix Insight Services
 • Citrix Diagnostic Toolkit

Použite konzolyPowerShell

 • PowerShell Cmdlets syntax a nápoveda
 • XenApp and XenDesktop PowerShell SDK

Riešenie problémov komponenty StoreFront

 • StoreFront autentifikácia
 • StoreFront služby
 • XML Broker komunikácia
 • Riešenie problémov s certifikátmi
 • Konfigurácia Firewall

Riešenie problémov komponenty Controller

 • FMA architektúra
 • Riešenie problémov konektivitz s SQL databázou
 • XenApp and XenDesktop obnova site
 • Správa viacerých controllerov

Riešenie problémov s registráciou VDA

 • VDA registration options
 • Registrácia VDA komunikačný proces
 • Problémy registrácie
 • XDPing tool

Riešenie problémov s VDA pripojením

 • Komunikačný proces Receiver VDA Controller
 • Časté problémy komunikácie VDA
 • Citrix Receiver clean-up
 • XenApp load balancing riešenie problémov
 • Analýza ICA súborov

September

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností na inštaláciu a konfiguráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je prvou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje úvodné zavedenie a konfiguráciu základných služieb, ako sú Active Directory Domain Services, sieťové služby a úvodnú konfiguráciu Hyper-V.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti a skúsenosti s operačnými systémami a potrebujú získať znalosti a skúsenosti potrebné na zavedenie základných služieb Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 v existujúcom prostredí. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý sa oboznamujú s problematikou administrácie Windows Serverov a naviazanými technológiami a potrebujú získať základné informácie o Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý majú skúsenosti s inými technológiami Microsoft
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti sieťového prostredia
 • Základné znalosti AD DS
 • Vedomosti o bezpečnostných rizikách v IT prostredí
 • Základné vedomosti o hardvéry serverov
 • Skúsenosti s konfiguráciou a podporou klientov Windows 7 alebo Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2012
 • Úvod do Active Directory Domain Services
 • Správa objektov Active Directory Domain Services
 • Automatizácia administrácie Active Directory Domain Services
 • Implementácia TCP/IPv4
 • Implementácia DHCP
 • Implementácia DNS
 • Implementácia IPv6
 • Implementácia Local Storage
 • Implementácia File and Print Services
 • Implementácia Group Policy
 • Zabezpečenie serverov pomocou Group Policy
 • Implementácia Server Virtualization with Hyper-V

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20410d

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie znalostí a zručností na plánovanie, nasadzovanie, správu, zabezpečenie a podporu Microsoft Exchange Server 2013. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať, monitorovať a udržiavať Microsoft Exchange Server 2013. Získajú návody a odporúčania, ktoré napomôžu optimalizovať výkon, minimalizovať chyby a zabrániť naplneniu bezpečnostných hrozieb v prostredí Microsoft Exchange Server 2013.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorý majú v pláne stať sa administrátormi poštových služieb v prostredí stredne veľkej a veľkej organizácie. Je tiež vhodný pre vedúcich pracovníkov a pracovníkov podpory IT prostredia, ktorý sa potrebujú oboznámiť s princípmi služieb poskytovaných produktom Exchange Server 2013. Účastníci kurzu by mali mať najmenej trojročné pracovné skúsenosti v IT prostredí, hlavne v oblasti správy sieťovej infraštruktúry, užívateľskej podpory a správy systémov. Pre tento kurz nie sú vyžadované skúsenosti s prechádzajúcimi verziami Exchange Serverov.

Druhou cieľovou skupinou sú IT profesionáli pripravujúci sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 ako samostatnej certifikácie, alebo ako súčasti komplexnej certifikácie Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti s administráciou Windows Serverov vrátane Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Minimálne dvojročné pracovné skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimálne dvojročné skúsenosti so správou menných rezolúcií vrátane služby DNS
 • Pracovné skúsenosti s certifikátmi vrátane Public Key Infrastructure (PKI) certifikátmi

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Nasadzovanie a správa Microsoft Exchange Server 2013
 • Plánovanie a konfigurácia Mailbox Servers
 • Vytváranie a správa prijímateľských objektov v Exchange Server 2013
 • Plánovanie a nasadzovanie Client Access Servers
 • Plánovanie a konfigurácia konektivity klientov k mailovým službám
 • Plánovanie a konfigurácia vysokej dostupnosti
 • Plánovanie a implementácia ochrany voči zlyhaniu a obnovy zo zlyhania
 • Plánovanie a implementácia transportu správ
 • Plánovanie a implementácia ochrany správ
 • Plánovanie a implementácia bezpečnosti administrácie a auditu
 • Monitorovanie a riešenie problémov Microsoft Exchange Server 2013

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20341b

Profil kurzu

Kurz naučí, ako možno s Windows PowerShell 3.0 vzdialene spravovať jeden alebo viacej serverov na platforme Windows a automatizovať každodenné operácie ich administrácie.

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti ako používať Windows PowerShell 3.0 na administráciu a automatizáciu serverov na platforme Windows. Kladie dôraz na funkcie a postupy dostupné v riadku Windows PowerShell, ktoré sú predpokladom na podporu rôznych Microsoft produktov. K podporovaným produktom patria Windows Server, Windows klient, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center a ďalšie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kurz nevenuje podrobne spomenutým produktom (s výnimkou Windows Server, ktorý je základom pre spomenuté aplikačné servre), ale uvádza príklady na ich správu.

V tomto päť dňovom kurze sa účastníci naučia, ako spúšťať a monitorovať skripty efektívnym spôsobom pomocou workflow, plánovania operácií v čase a Windows PowerShell Web Access. 

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s bežnou administráciou Windows Server a Windows Client a s podporou aplikačných serverov, ku ktorým patria Exchange, SharePoint a SQL.

Je vhodný pre pracovníkov, ktorý chcú používať Windows PowerShell na automatizáciu administrácie z prostredia riadku všetkých produktov, ktoré podporujú správu prostredníctvom Windows PowerShell.

Tento kurz nie je určený na výuku skriptovania a programovania, popisuje iba nevyhnutné základy. U účastníkov sa neočakávajú skúsenosti so skriptovaním a programovaním, alebo znalosťou Windows PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti so správou Windows Server a Windows Client
 • Praktické skúsenosti s inštaláciou a konfiguráciou Windows Server v existujúcej rozsiahlej infraštruktúre Windows Server a taktiež skúsenosti so samostatnou inštaláciou a správou Windows Server
 • Praktické skúsenosti s konfiguráciou sieťových adaptérov, administráciou účtov v Active Directory a diskov
 • Výhodou sú znalosti a praktické skúsenosti s Windows Server 2012 a Windows 8

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Začíname s Windows PowerShell
 • Práca s Pipeline
 • Porozumenie práce Pipeline
 • Používanie PSProviders a PSDrives
 • Formátovanie výstupu
 • Dotazovanie manažment informácií pomocou WMI a CIM
 • Príprava skriptovania
 • Prechod z príkazového riadku do skriptu a modulu
 • Administrácia vzdialených počítačov
 • Spájanie viacerých komponentov Windows PowerShell
 • Plánovanie a operácií a vykonávanie operácií na pozadí
 • Používanie rozšírených techník a profilov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10961b

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp a XenDesktop Servera v prostredí Windows Server 2012. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp a XenDesktop Servera a ich komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp a XenDesktop Servera a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie desktopov, publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov. Oboznámia sa s pravidlami load balancingu, konfiguráciou tlačiarní a App-V aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp a XenDesktop Serverov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu v prostredí Citrix XenApp a XenDesktop 7.9

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Architektúra, komponenty a komunikácia v prostredí XenDesktop a XenApp
 • Hypervisor XenServer, MS Hyper-V, inštalácia a konfigurácia
 • Delivery Controller inštalácia a konfigurácia
 • Virtual Delivery Agent, XenApp a XenDesktop
 • Inštalácia a konfigurácia StoreFront
 • Konfigurácia Connection
 • App-V, doručovanie aplikácií pomocou funkcionality Microsoft App-V
 • Nastavenia politík
 • Konfigurácia používateľských profilov
 • Zabezpečenie prostredia
 • Monitorig, Citrix Director
 • Adminstrácia prostredníctvom PowerShell
 • Prehľad funkcionalít jednotlivých verzií od 7.9 - 7.12
 • nové a vylepšené funkcionality, používanie zón, Application limits, notifikácia pri reštarte a aktualizácii, session roaming, Citrix Director: proaktívny monitoring a SCOM integrácia, real-time monitorin desktop sessions.

Profil kurzu

V tomto štvordňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti nevyhnutné na konfiguráciu dátových úložísk a vysokej dostupnosti v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz sa venuje tradičným technológiám dátových úložísk ku ktorým patria Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SANs), a technológie zberníc ako sú Fibre Channel a iSCSI. Kurz taktiež prezentuje informácie o najnovších technológiách v prostredí Windows Server 2012 R2, medzi ktoré patria Storage Spaces, tiering, thin provisioning, Data Deduplication, a rozšírené funkcionality protokolu SMB.

Účastníci v kurze získajú vedomosti o technológiách vysokej dostupnosti a obnovy, migráciách dátových úložísk a virtuálnych staníc a o Hyper-V Replica. Naviac poskytuje informácie o Failover Clustering vrátane podrobnej implementácie Failover Clustering v Hyper-V použitím Scale-Out File Server.

Kurz taktiež pojednáva o System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Účastníci sa naučia, ako spravovať infraštruktúru dátových úložísk abstrahovaním fyzickej vrstvy za účelom efektívneho poskytovania spravovateľných jednotiek na vyžiadanie pre potreby privátneho klaudu. Kurz popisuje riešenie dátových úložísk v prostredí Microsoft Azure a ich integráciu do lokálneho klaudu a taktiež technológie pre obnovu vrátane StorSimple a Azure Site Recovery. Implementing Network Load Balancing (NLB) a Load Balancing Clusters sú taktiež súčasťou kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí:

 • Majú reálne pracovné skúsenosti v rozsiahlom prostredí, a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o dátových úložiskách a správe vysokej dostupnosti o najnovšie možnosti ponúkané technológiami Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Majú reálne pracovné skúsenosti s prostredím Windows Server 2008y, a chcú rozšíriť svoje vedomosti o najnovšie možnosti technológie dátových úložísk v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Spravujú dátové úložiská a konfigurujú vysokú dostupnosť v prostredí malých a stredne veľkých organizácií
 • Majú skúsenosti z iných oblastí administrácie systémov a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti dátových úložísk a vysokej dostupnosti

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s infraštruktúrou Windows Server na dennej báze v rozsiahlom prostredí
 • Základné skúsenosti s lokálnymi dátovými úložiskami a ich technológiami ako sú disky, volumes a File Systems
 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Základy technológií a komponentov dátových úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Vysoká dostupnosť v Windows Server
 • Implementácia Failover Clustering
 • Správa Server Roles a Clustering Resources
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Správa infraštruktúry dátových úložísk prostredníctvom Virtual Machine Manager (VMM)
 • Dátové úložisko v klaude a vysoká dostupnosť
 • Implementácia Network Load Balancing Clusters

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10971b

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp Servera pre Windows Server 2008 R2. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp Servera a jeho komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp Servera a ICA klienta a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov a farmy, pravidiel load balancingu, tlačiarní a streaming aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp Servera 6.5 v serverovej farme.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2008.

Certifikačné skúšky

A20 Citrix XenApp 6.5 Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektúra
 • Prehľad komponentov a nových vlastností Citrix XenApp
 • Inštalácia Citrix XenApp
 • Licencovanie Citrix XenApp
 • Inštalácia a konfigurácia Citrix klientov
 • Inštalácia a konfigurácia Web Interface
 • Doručovanie aplikácií a obsahu
 • Application Streaming
 • Správa Load Managementu
 • Konfigurácia politík
 • Konfigurácia tlače
 • Správa serverovej farmy
 • SpeedScreen konfigurácia
 • XenApp Security (ICA session, SSL Relay, Access Gateway, Secure Gateway, Web Interface)

Profil kurzu

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú znalosti správy on-premises IT infraštruktúry, ktorá obsahuje AD DS, virtualizačné technológie a aplikácie. Typický účastník pracuje v organizácii, ktorá má v pláne umiestniť časť infraštruktúrnych služieb do Azure. Kurz je taktiež určený IT profesionálom, ktorý chcú úspešne absolvovať certifikačnú skúšku 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti o technológiách klaudu a chcú sa naučiť viac o Azure:

 • IT profesionáli, ktorí chcú nasadzovať, konfigurovať a administrovať služby a virtuálne počítače v Azure
 • IT profesionáli, ktorí používajú Microsoft System Center na správu a automatizáciu infraštruktúry
 • Windows Server administrátori, ktorí hľadajú možnosť migrácie on-premise služieb Active Directory do klaudu
 • IT profesionáli, ktorí chcú použiť Azure na hosťovanie websites a služieb na podporu mobilných aplikácií
 • IT profesionáli, ktorí majú skúsenosti s inými ako Microsoft klaud technológiami a potrebujú prispôsobiť svoje znalosti riešeniam poskytovanými v Azure
 • IT profesionáli, ktorí sa potrebujú pripraviť na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Absolvovanú certifikáciu MCSA pre Windows Server 2012/2016
 • Znalosti on-premises virtualizačných technológií vrátane virtuálnych počítačov, virtuálnych sietí a virtuálnych diskov (VHDs)
 • Znalosti konfigurácie sietí vrátane TCP/IP, Domain Name System (DNS), privátnych virtuálnych sietí (VPNs), firewallov a technológií kryptovania
 • Znalosti websites vrátane ich vytvárania, konfigurácie, monitorovania a nasadzovania na IIS
 • Znalosti Active Directory vrátane domains, forests, domain controllers, replications, Kerberos protocol a LDAP
 • Znalosti databáz vrátane tabuliek, dotazov, Structured Query Language a schém databáz
 • Znalosti obnovy zo zlyhania vrátane operácií zálohovania a obnovy

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do Azure
 • Implementácia a správa sietí v Azure
 • Implementácia virtuálnych počítačov
 • Správa virtuálnych počítačov
 • Implementácia Azure App services
 • Plánovanie a implementácia úložísk, záloh a obnovy služieb
 • Plánovanie a implementácia SQL databáz v Azure
 • Implementácia „platform as a service“(PaaS) klaudových služieb
 • Implementácia Azure Active Directory
 • Správa Active Directory v zmiešanom prostredí
 • Implementácia automatizácie správy v prostredí Azure

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20533c

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre konfigurovanie a správu klientskych staníc a zariadení pomocou najnovšej verzie System Center Configuration Manager, Microsoft Intune a asociovaných úloh Site Systems. Účastníci sa naučia, ako vykonávať dennodenné činnosti, medzi ktoré patrí správa stavu klientov, hardvérové a softvérové inventarizácie, správa aplikácií a integrácia s Microsoft Intune. Taktiež získajú vedomosti potrebné na optimalizáciu System Center 2012 Endpoint Protection, správu Compliance a vytváranie Queries a reportov.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, typicky označovaným ako Enterprise Desktop Administrators (EDAs). Ich pracovnou náplňou je zavádzanie, správa a údržba počítačov, zariadení a aplikácií v prostredí stredných a veľkých organizácií. Dôraz je kladený na spoločné použitie najnovšej verzie System Center Configuration Manager (Configuration Manager) a Microsoft Intune na správu a nasadzovanie počítačov, zariadení a aplikácií. Spoločným použitím Configuration Manager s Microsoft Intune môžu EDAs spravovať zariadenia označované ako Bring Your Own Device (BYOD) v doménovom aj nie doménovom prostredí, spravovať mobilné zariadenia a spravovať bezpečný prístup k dátam na rôznych platformách, ku ktorým patria Windows, Windows Phone, Apple iOS a Android.

Kurz je taktiež vhodný pre IT pro pripravujúcim sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-969: Managing Enterprise Devices and Apps.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je vhodné, aby účastníci mali:

 • Základné znalosti sietí vrátane sieťových protokolov, topológii sietí, hardvéru, médií, adresovania a routovania
 • Základné vedomosti o princípoch Active Directory Domain Services (AD DS) a správe AD DS
 • Skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou a riešením problémov pracovných staníc na platforme Windows
 • Základné znalosti Public Key Infrastructure (PKI) bezpečnosti
 • Základné znalosti práce s Windows PowerShell
 • Základné znalosti o úlohách a službách Windows Server
 • Základné znalosti s možnosťami nastavení zariadení na platformách iOS, Android a Windows Mobile

Účastníci môžu odborné predpoklady pre tento kurz získať absolvovaním nasledovných kurzov alebo získaním znalostí a zručností, ktoré sú v nich obsiahnuté:

 • Kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10
 • Kurz 20697-2: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 

 • 70-696: Managing Enterprise Devices and Apps

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Príprava infraštruktúry na správu desktopov a zariadení
 • Nasadzovanie a správa Configuration Manager Clients
 • Správa inventarizácie pre počítače a aplikácie
 • Distribúcia a správa obsahov používaných na deployment
 • Nasadzovanie a správa aplikácií
 • Údržba aktualizácií softvéru pre spravované počítače
 • Implementácia Endpoint Protection pre spravované počítače
 • Správa Compliance a Secure Data Access
 • Správa nasadzovania operačných systémov
 • Správa mobilných klientov prostredníctvom Configuration Manager a Microsoft Intune
 • Správa a údržba Configuration Manager Site

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20696c

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie praktických zručností na administráciu Windows Server 2012 vrátane Windows Server 2012 R2. Je druhou časťou trojdielnej série kurzov poskytujúcich zručnosti a znalosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012.

Trojica kurzov spoločne pokrýva oblasti implementácie, správy, údržby a poskytovania služieb v prostredí Windows Server 2012. Tento kurz primárne popisuje postupy nevyhnutné na údržbu služieb infraštruktúry Windows Server 2012, medzi ktoré patria konfigurácia a riešenie problémov name resolution, správa užívateľov a skupín v Active Directory Domain Services a v Group Policy, zavádzanie riešení Remote Access vrátane DirectAccess, VPN a Web Application Proxy, implementácia Network Policies a Network Access Protection, Data Security, nasadzovanie a údržba server images, správa softvérových aktualizácií a monitorovanie prostredia Windows Server 2012.

Znalosti získané na tomto kurze poslúžia na prípravu na prvú certifikačnú skúšku 70-411: Administering Windows Server 2012, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie MCSA: Windows Server 2012.

Praktické cvičenia v tomto kurze sú postavené na Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú skúsenosti s prácou v prostredí Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať vedomosti a skúsenosti pre správu a údržbu základnej infraštruktúry prostredia Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz kladie dôraz na rozšírenie služieb a infraštruktúry Windows Server 2012 po jeho úvodnom nasadení a poskytuje možnosť osvojenia si zručností potrebných na správu v oblastiach ako sú správa užívateľov a skupín, sieťový prístup a zabezpečenie dát. Medzi typických účastníkov tohto kurzu patria:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý majú skúsenosti s Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 a potrebujú získať zručnosti pre každodennú správu prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 411: Administering Windows Server 2012

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • dobré znalosti a porozumenie problematiky Active Directory, sieťových služieb a Microsoft Hyper-V
 • znalosti ekvivalentné kurzu 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-411: Administering Windows Server 2012.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Konfigurácia a riešenie problémov Domain Name System (DNS)
 • Údržba Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Údržba užívateľských a servisných účtov
 • Implementácia infraštruktúry Group Policy
 • Správa užívateľských desktopov pomocou Group Policy
 • Inštalácia, konfigurácia a riešenie problémov Network Policy Server (NPS)
 • Implementácia Network Access Protection (NAP)
 • Implementácia vzdialeného prístupu (RAS)
 • Optimalizácia súborového systému
 • Konfigurácia šifrovania a auditu
 • Nasadzovanie a údržba server images
 • Implementácia Update Management
 • Monitorovanie Windows Server 2012

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20411d

Profil kurzu

Tento päťdňový, inštruktorom vedený kurz poskytuje účastníkom znalosti a zručnosti nevyhnutné na údržbu Microsoft SQL Server 2014 databáz. Kurz kladie dôraz na použitie vlastností a nástrojov SQL Server 2014 majúcich vzťah k údržbe databáz.Kurz je navrhnutý pre účastníkov, ktorý pracujú v oblasti SQL Server 2012 alebo SQL Server 2014. Poskytuje informácie o nových funkciách SQL Server 2014 a možnostiach dostupných naprieč rôznych verzií SQL Server.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli, ktorý vykonávajú administráciu a údržbu SQL Server databáz. Ich pracovnou náplňou je hlavne administrácia a údržba databáz.Druhou cieľovou skupinou sú vývojári aplikácií, ktoré poskytujú obsah prostredníctvom SQL Server databáz.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti operačných systémov na platforme Windows a ich základných funkcií
 • Pracovné skúsenosti s Transact-SQL
 • Pracovné skúsenosti s relačnými databázami
 • Základné skúsenosti s návrhom databáz
 • Účastníci by mali mať absolvovaný kurz 20461C: Querying Microsoft SQL Server 2014 alebo ekvivalentné vedomosti.

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod administrácie databáz SQL Server 2014
 • Inštalácia a konfigurácia SQL Server 2014
 • Práca s databázami a úložiskami
 • Plánovanie a implementácia zálohovania
 • Obnova databáz SQL Server 2014
 • Import a export dát
 • Monitorovanie SQL Server 2014
 • Sledovanie aktivity SQL Servera
 • Správa zabezpečenia SQL Servera
 • Audit prístupu k dátam a ich kryptovanie
 • Vykonávanie údržby databáz
 • Automatizácia správy SQL Server 2014
 • Monitorovanie SQL Server 2014 použitím alertov a notifikácií

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20462c

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz, inštruktorom vedený kurz poskytuje IT profesionálom možnosť získať znalosti a zručnosti potrebné na rozšírenie bezpečnosti administrácie IT infraštruktúry. Kurz začína zdôraznením, že k pokusom o prienik dochádza a následne poskytuje informácie, ako ochrániť údaje používané na prihlásenie a oprávnenia tak, aby administrátori mohli vykonávať iba úlohy, ktoré nevyhnutne musia vykonávať 

Kurz detailne popisuje, ako predchádzať hrozbám škodlivého softvéru, ako identifikovať bezpečnostné hrozby použitím auditu a Advanced Threat Analysis features v Windows Server 2016, ako zabezpečiť virtualizačnú infraštruktúru a použiť nové možnosti na zvýšenie zabezpečenia ku ktorým patrí Nano server a containers. Kurz vysvetľuje, ako zvýšiť bezpečnosť prístupu k súborom kryptovaním a prostredníctvom Dynamic Access Control a ako zvýšiť bezpečnosť sieťového prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí potrebujú bezpečne spravovať prostredie Windows Server 2016. Títo profesionáli pracujú v sieťovom prostredí, ktoré je nakonfigurované ako Windows Server doména so spravovaným prístupom na internet a ku klaudovým službám.

Kurz je vhodný profesionálom, ktorí sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-744: Securing Windows server.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti v IT prostrední a zároveň by mali mať:

Absolvované školenia 740, 741 a 742 alebo ekvivalentné znalosti

 • Dobré praktické znalosti základov sieťovania vrátane TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP) a Domain Name System (DNS)
 • Dobré praktické znalosti princípov Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Dobré praktické znalosti základov virtualizácie na platforme Microsoft Hyper-V
 • Znalosti princípov zabezpečenia Windows Server

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-744: Securing Windows server.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Detekcia prienikov a používanie nástrojov Sysinternals
 • Zabezpečenie prihlasovacích údajov a privilegovaný prístup
 • Obmedzovanie práv pre administráciu pomocou Just Enough Administration
 • Správa privilegovaného prístupu a administrative forests
 • Obmedzovanie malvéru a ďalších hrozieb
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom rozšíreného auditu a analýzy logov
 • Analyzovanie aktivít prostredníctvom Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite
 • Zabezpečenie infraštruktúry virtualizácie
 • Zabezpečenie infraštruktúry pre vývoj aplikácií a prostredia pre pracovné úlohy serverov
 • Zabezpečenie dát kryptovaním
 • Limitovanie prístupu k súborom a adresárom
 • Používanie firewallov na kontrolu sieťovej komunikácie
 • Aktualizácie Windows Server

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20744a

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytne účastníkom možnosť získania znalostí a zručností potrebných naplánovania a administráciu prostredia Microsoft SharePoint 2016. Kurz poskytuje informácie, ako v prostredí SharePoint riešiť jeho nasadenie, administráciu a  problémy. Kurz taktiež poskytuje odporúčania, best practices a podmienky potrebné na optimálne riešenie nasadenia SharePoint.

Tento kurz je prvým z dvojice kurzov, určených IT profesionálom, ktorí sa pripravujú na certifikáciu SharePoint 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí sa chcú naučiť, ako inštalovať, konfigurovať, nasadzovať a spravovať SharePoint 2016 na úrovni dátového centra alebo klaudu.

Typický účastník by mal mať minimálne ročné pracovné skúsenosti s plánovaním a údržbou SharePointu a minimálne dvojročné skúsenosti s infraštruktúrou, na ktorej je SharePoint závislý. K tejto infraštruktúre patrí Windows Server 2012 R2 a novší, Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 a novší, Active Directory Domain Services (AD DS) a služby podporujúce sieťovú infraštruktúru.

Účastník by mal mať nasledovnú kvalifikáciu:

 • Je IT profesionálom, ktorý plánuje, implementuje a udržiava riešenie SharePoint 2016 vo viac-serverovom prostredí
 • Má pracovné skúsenosti s SharePoint Online
 • Je oboznámený s SharePoint workloads
 • Má skúsenosti s so správou kontinuity biznis prostredia, vrátane zálohovania, obnovy a vysokej dostupnosti
 • Má skúsenosti s autentifikáciou a technológiami bezpečnosti
 • Má skúsenosti s PowerShell

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

Pracovné skúsenosti so správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2

S nasadzovaním a správou aplikácií v prirodzenom, virtualizovanom a klaudovom prostredí

Administráciou IIS

 • Konfigurácia AD DS pre účely autentifikácií, autorizácií a úložísk pre užívateľov
 • Vzdialená správa aplikácií pomocou Windows PowerShell 4.0
 • Správa databáz a serverových úloh v SQL Server
 • Pripojenie aplikácií k SQL Server
 • Implementácia zabezpečenia na základe tvrdení/Claims
 • Používanie virtuálnych staníc v prostredí Microsoft Hyper-V

Naviac účastníci tohto kurzu by mal mať minimálne ročné skúsenosti s nasadzovaním a administráciou fariem SharePoint 2013 v rozsiahlom prostredí. Vzhľadom na to, že množstvo zákazníkov používa verziu SharePoint 2010, účastníci by mali mať minimálne dvojročné skúsenosti s verziou SharePoint 2010.

Certifikačné skúšky

70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do SharePoint 2016
 • Dizajn informačnej architektúry
 • Dizajn logickej architektúry
 • Dizajn fyzickej architektúry
 • Inštalácia a konfigurácia SharePoint 2016
 • Vytváranie web aplikácií a site collections
 • Plánovanie a konfigurácia servisných aplikácií
 • Správa užívateľov a oprávnení, zabezpečovanie obsahu
 • Konfigurácia autentifikácie v prostredí SharePoint 2016
 • Zabezpečenie nasadenia SharePoint 2016
 • Správa taxonómie
 • Konfigurácia užívateľských profilov
 • Konfigurácia podrobného vyhľadávania
 • Monitorovanie a údržba prostredia SharePoint 2016

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20339-1