Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

Jún

Profil kurzu

Tento päťdňový, inštruktorom vedený kurz poskytuje účastníkom znalosti a zručnosti nevyhnutné na údržbu Microsoft SQL Server 2014 databáz. Kurz kladie dôraz na použitie vlastností a nástrojov SQL Server 2014 majúcich vzťah k údržbe databáz.Kurz je navrhnutý pre účastníkov, ktorý pracujú v oblasti SQL Server 2012 alebo SQL Server 2014. Poskytuje informácie o nových funkciách SQL Server 2014 a možnostiach dostupných naprieč rôznych verzií SQL Server.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli, ktorý vykonávajú administráciu a údržbu SQL Server databáz. Ich pracovnou náplňou je hlavne administrácia a údržba databáz.Druhou cieľovou skupinou sú vývojári aplikácií, ktoré poskytujú obsah prostredníctvom SQL Server databáz.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti operačných systémov na platforme Windows a ich základných funkcií
 • Pracovné skúsenosti s Transact-SQL
 • Pracovné skúsenosti s relačnými databázami
 • Základné skúsenosti s návrhom databáz
 • Účastníci by mali mať absolvovaný kurz 20461C: Querying Microsoft SQL Server 2014 alebo ekvivalentné vedomosti.

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod administrácie databáz SQL Server 2014
 • Inštalácia a konfigurácia SQL Server 2014
 • Práca s databázami a úložiskami
 • Plánovanie a implementácia zálohovania
 • Obnova databáz SQL Server 2014
 • Import a export dát
 • Monitorovanie SQL Server 2014
 • Sledovanie aktivity SQL Servera
 • Správa zabezpečenia SQL Servera
 • Audit prístupu k dátam a ich kryptovanie
 • Vykonávanie údržby databáz
 • Automatizácia správy SQL Server 2014
 • Monitorovanie SQL Server 2014 použitím alertov a notifikácií

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20462c

Júl

Profil kurzu

V tomto trojdňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti nevyhnutné na nasadzovanie a migráciu úloh servera a služieb v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Účastníci sa v tomto kurze naučia ako naplánovať a vykonať nasadenie infraštruktúry Windows Server vo fyzickom a virtuálnom prostredí, a v prostredí klaudu. Oboznámia sa s rôznymi postupmi nasadzovania, a taktiež s vytváraním a konfiguráciou images. Naučia sa, ako používať Windows Deployment Services (WDS), ako využívať nástroje pre deployment, medzi ktoré patria Windows Assessment and Deployment Toolkit (Windows ADK), Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP), a Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Získajú informácie, ako naplánovať prostriedky pre virtualizované servre, ku ktorým napríklad patria dátové úložiská a sieťové prostriedky a taktiež naplánovať podmienky pre špecifické aplikácie ako je SQL a Exchange.

Kurz kladie dôraz na migráciu základných komponentov do infraštruktúry Windows server 2012 and Windows Server 2012 R2. K základným technológiám základnej infraštruktúry pre migráciu patria Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), a Active Directory Domain Services (AD DS). Detaily migrácie sú popísané aj pre File and Web servers, Hyper-V, Windows Update Services (WSUS), a Active Directory Certificate Services (AD CS). Pokrýva taktiež možnosti pre rozšírenie niektorých úloh do Microsoft Azure.

Podrobné cvičenia poskytnú získanie vedomostí a zručností pre nasadzovanie a migráciu infraštruktúry Windows Server a súvisiacich komponentov efektívnym spôsobom bez zvýšeného nároku na čas a prostriedky.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí:

 • Majú reálne pracovné skúsenosti v rozsiahlom prostredí, a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o nasadzovanie serverov, migráciu úloh serverov a ich služieb
 • Majú reálne pracovné skúsenosti s prostredím Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008 a pripravujú sa ma zavádzanie Windows Server 2012
 • Sú zodpovedný za nasadzovanie a migráciu nových serverov v prostredí malých a stredne veľkých organizácií, ktoré spravujú
 • Majú skúsenosti z iných oblastí administrácie systémov a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti zavádzanie Windows Server

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s infraštruktúrou Windows Server na dennej báze v rozsiahlom prostredí
 • Znalosti a praktické skúsenosti so základnou sieťovou infraštruktúrou, ku ktorej patrí DNS, DHCP a Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Znalosti a pracovné skúsenosti s technológiami virtualizácie, ako napríklad Hyper-V
 • Znalosti a pracovné skúsenosti s AD CS, WSUS, File a Web servermi (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)
 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Príprava na nasadenie Windows Server 2012
 • Nasadzovanie Windows Server 2012
 • Implementácia Lite-Touch Deployments
 • Plánovanie nasadenia serverov vo virtuálnom prostredí
 • Upgrade a migrácia sieťových služieb
 • Upgrade a migrácia úloh servera
 • Upgrade a migrácia Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Migrácia do Microsoft Azure

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10974b

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp Servera v prostredí Windows Server 2012. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp Servera vrátane komponentov Delivery Controller, Director, Studio, MCS, NetScaler, Provisioning Services, a Receiver

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu v prostredí Citrix XenApp 7.5 (7.6)

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2012 a práca v prostredí predchádzajúcich verzií XenApp.

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Základné požiadavky na inštaláciu XenApp Servera
 • Architektúra, komponenty a komunikácia v prostredí XenApp
 • Provisioning Services
 • Implementácia Citrix StoreFront
 • Delivery Controller, inštalácia a konfigurácia
 • Konfigurácia komponent NetScaler a StoreFront
 • Doručovanie aplikácií pomocou funkcionality Microsoft App-V
 • Nastavenia politík
 • Zabezpečenie prostredia
 • Monitoring, Citrix Director
 • Administrácia prostredníctvom PowerShell

Profil kurzu

Kurz poskytuje detailné informácie a praktické zručnosti potrebné na plánovanie a nasadzovanie Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager. Tento trojdňový Microsoft Official kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadzovanie jednej alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager site a všetkých podporných systémov vrátane ich konfigurácie. Účastníci sa naučia, ako plánovať nasadenie centrálneho administration site, jedného alebo viacerých primárnych a sekundárnych sites vrátane asociovaných site systémov. Predmetom kurzu je taktiež migrácia z System Center 2012 Configuration Manager na System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn a nasadenie jedného alebo viacerých System Center 2012 R2 Configuration Manager sites a všetkých podporných systémov. Mali by mať troj až päť ročné skúsenosti s podporou desktopov a serverov na platforme Windows v stredných a veľkých organizáciách. Kurz je taktiež vhodný pre administrátorov Configuration Managera zodpovedným nasadzovanie jedného alebo viacerých System Center 2012 Configuration Manager sídel.

Druhou skupinou sú IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-243 TS: Microsoft System Center 2012 Configuration Manager. Kurz 10747D: Administering System Center 2012 R2 Configuration Manager spolu s kurzom 10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager sú predpokladom pre úspešné absolvovanie tejto certifikačnej skúšky.

Vstupné vedomosti

Pred absolvovaním tohto kurzu je nevyhnutné, aby účastníci mali:

 • Základné vedomosti o sieťovom prostredí vrátane TCP/IP a DNS
 • Skúsenosti so správou Active Directory
 • Skúsenosti so správou Windows Servera vrátane Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012
 • Skúsenosti s klientmi Microsoft Windows
 • Skúsenosti so zavádzaním, konfiguráciou a riešením problémov počítačov na platforme Windows
 • Elementárne znalosti Public Key Infrastructure (PKI)

Skúsenosti s administráciou nasledovných úloh v prostredí Configuration Managera:

 • Práca s konzolou System Center 2012 Configuration Manager
 • Inštalácia klientov
 • Hardvérová a softvérová inventarizácia
 • Práca s collections
 • Reporting
 • Nasadzovanie aplikácií
 • Správa software updates
 • Nasadzovanie operačných systémov
 • Správa nastavení site

Účastníci tohoto kurzu môžu získať potrebné vedomosti absolvovaním nasledovných kurzov:

 • Kurz 6419: Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008–based Servers
 • Kurz 20411: Administering Windows Server 2012
 • Kurz 20687: Configuring Windows 8.1
 • A jeden alebo oba z nasledovných kurzov:
 • Kurz 10747: Administering System Center 2012 Configuration Manager
 • Kurz 6451: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku v rámci Microsoft Certified Professional (MCP)

 • 70-243 TS: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Prehľad System Center 2012 Configuration Manager
 • Plánovanie a nasadzovanie prostredia pozostávajúceho z jedného sídla
 • Plánovanie a konfigurácia Role-Based Administration
 • Plánovanie a nasadzovanie hierarchie pozostávajúcej z viacerých sites
 • Replikácia dát a ich správa
 • Plánovanie a nasadzovanie klientov System Center 2012 Configuration Manager
 • Údržba a monitorovanie System Center 2012 Configuration Manager
 • Migrácia z Configuration Manager 2007 do Configuration Manager 2012

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10748C

Profil kurzu

V tomto štvordňovom kurze účastníci získajú návody a praktické zručnosti nevyhnutné na konfiguráciu dátových úložísk a vysokej dostupnosti v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Kurz sa venuje tradičným technológiám dátových úložísk ku ktorým patria Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SANs), a technológie zberníc ako sú Fibre Channel a iSCSI. Kurz taktiež prezentuje informácie o najnovších technológiách v prostredí Windows Server 2012 R2, medzi ktoré patria Storage Spaces, tiering, thin provisioning, Data Deduplication, a rozšírené funkcionality protokolu SMB.

Účastníci v kurze získajú vedomosti o technológiách vysokej dostupnosti a obnovy, migráciách dátových úložísk a virtuálnych staníc a o Hyper-V Replica. Naviac poskytuje informácie o Failover Clustering vrátane podrobnej implementácie Failover Clustering v Hyper-V použitím Scale-Out File Server.

Kurz taktiež pojednáva o System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Účastníci sa naučia, ako spravovať infraštruktúru dátových úložísk abstrahovaním fyzickej vrstvy za účelom efektívneho poskytovania spravovateľných jednotiek na vyžiadanie pre potreby privátneho klaudu. Kurz popisuje riešenie dátových úložísk v prostredí Microsoft Azure a ich integráciu do lokálneho klaudu a taktiež technológie pre obnovu vrátane StorSimple a Azure Site Recovery. Implementing Network Load Balancing (NLB) a Load Balancing Clusters sú taktiež súčasťou kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený skúseným IT profesionálom, ktorí:

 • Majú reálne pracovné skúsenosti v rozsiahlom prostredí, a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o dátových úložiskách a správe vysokej dostupnosti o najnovšie možnosti ponúkané technológiami Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Majú reálne pracovné skúsenosti s prostredím Windows Server 2008y, a chcú rozšíriť svoje vedomosti o najnovšie možnosti technológie dátových úložísk v prostredí Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
 • Spravujú dátové úložiská a konfigurujú vysokú dostupnosť v prostredí malých a stredne veľkých organizácií
 • Majú skúsenosti z iných oblastí administrácie systémov a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti dátových úložísk a vysokej dostupnosti

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Praktické skúsenosti s infraštruktúrou Windows Server na dennej báze v rozsiahlom prostredí
 • Základné skúsenosti s lokálnymi dátovými úložiskami a ich technológiami ako sú disky, volumes a File Systems
 • Praktické skúsenosti s Windows Server 2012 alebo Windows Server 2012 R2 (odporúčaná, nie nevyhnutná podmienka)

Certifikačné skúšky

Kurz nie je asociovaný so žiadnou skúškou.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Základy technológií a komponentov dátových úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Vysoká dostupnosť v Windows Server
 • Implementácia Failover Clustering
 • Správa Server Roles a Clustering Resources
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Správa infraštruktúry dátových úložísk prostredníctvom Virtual Machine Manager (VMM)
 • Dátové úložisko v klaude a vysoká dostupnosť
 • Implementácia Network Load Balancing Clusters

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=10971b

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytuje administrátorom vedomosti a zručnosti potrebné na nasadzovanie a správu Windows 10 desktopov, zariadení a aplikácií v rozsiahlom prostredí.  Účastníci sa naučia plánovať nasadenie Windows 10 v prostredí veľkej organizácie. Účastníci sa taktiež oboznámia so správou Windows 10 po ich zavedení pre konfiguráciu bezpečného prístupu k dátam pomocou skupinových politík, vzdialeného prístupu a registrácie zariadenia. Získajú zručnosti na podporu zariadení a správu dát spolu so základnými informáciami o Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune a Microsoft Azure Rights Management.

Cieľová skupina

Kurz je určený profesionálom, ktorí sa chcú špecializovať na nasadzovanie desktopov a aplikácií Windows 10 a na správu aplikácií v klaude v prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií. Títo profesionáli pracujú v sieťach, ktoré používajú Windows Server doménové prostredie s riadeným prístupom do internetu a službám v klaude. Tento kurz je taktiež určený pre tých, ktorý sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-697 Windows 10 Configuring. Kurz je logickým pokračovaním kurzu 20697A-1: Installing and Configuring Windows 10.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti v oblasti IT
 • Absolvovaný kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10 alebo ekvivalentné znalosti
 • Povedomie o nástrojoch na nasadzovanie operačných systémov Windows

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-697: Configuring Windows Devices (beta)

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Nasadzovanie desktopov Windows 10
 • Správa užívateľských profilov a User State Virtualization
 • Správa prihlasovania a identity v Windows 10
 • Správa nastavení desktopov a aplikácií pomocou skupinových politík
 • Správa prístupu k dátam pre zariadenia na platforme Windows
 • Správa vzdialených prístupov
 • Konfigurácia a správa klienta Hyper-V
 • Správa zariadení s Windows 10 použitím Enterprise Mobility Solutions
 • Správa desktopov a mobilných klientov prostredníctvom Microsoft Intune
 • Správa aktualizácií a Endpoint Protection prostredníctvom Microsoft Intune
 • Prístup k aplikáciám a zdrojom prostredníctvom Microsoft Intune

Odkaz na podrobnú osnovu

www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx

September

Profil kurzu

Kurz kladie dôraz na získanie praktických zručností potrebných na implementáciu Microsoft Server Virtualization na platforme Windows Server 2012 R2 Hyper-V a System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center. Účastníci kurzu sa naučia nasadzovať a spravovať infraštruktúru Microsoft Server Virtualization. Získané vedomosti umožnia účastníkom konfigurovať, spravovať a udržiavať Windows Server 2012 R2 Hyper-V a System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager vrátane sieťových služieb a úložísk. Účastníci sa oboznámia ako konfigurovať kľúčové komponenty Microsoft Server Virtualization ako sú Generation 2 Virtual Machines, Replication Extension, Online Export, Cross-Version Live Migration, Online VHDX Resizing, Live Migration Performance tuning a taktiež Dynamic Virtual Switch Load Balancing a virtual Receive Side Scaling (vRSS).

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorý sú zodpovedný za dizajn, implementáciu, správu a údržbu virtualizačnej infraštruktúry alebo sa chcú vzdelávať v oblasti aktuálnych virtualizačných technológií spoločnosti Microsoft. Druhou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli zodpovedný za výber virtualizačných technológií do prostredia ich organizácie.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Znalosť TCP/IP a sieťových pojmov
 • Znalosti o rôznych typoch dátových úložísk
 • Skúsenosti s prácou v tíme.
 • Znalosť Windows PowerShell

Certifikačné skúšky

74-409A: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Zmapovanie vhodnosti prostredia pre virtualizáciu
 • Inštalácia a konfigurácia úlohy Hyper-V
 • Vytváranie a správa Virtual Hard Disks, Virtual Machines a Checkpoints
 • Vytváranie a konfigurácia Virtual Machine Networks
 • Premiestňovanie Virtual Machines a Hyper-V Replica
 • Implementácia Failover Clustering s Hyper-V
 • Inštalácia a konfigurácia System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Správa sieťovej a dátovej infraštruktúry v System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Vytváranie a správa Virtual Machines použitím Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Konfigurácia a správa System Center 2012 R2 Virtual Machine
 • Správa klaudu v prostredí System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Správa služieb v prostredí System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager a App Controller
 • Zabezpečenie a monitorovanie Microsoft Virtualization Infrastructure