Nevyhovuje Vám termín?

Kontaktujte nás

Október

Profil kurzu

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú znalosti správy on-premises IT infraštruktúry, ktorá obsahuje AD DS, virtualizačné technológie a aplikácie. Typický účastník pracuje v organizácii, ktorá má v pláne umiestniť časť infraštruktúrnych služieb do Azure. Kurz je taktiež určený IT profesionálom, ktorý chcú úspešne absolvovať certifikačnú skúšku 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti o technológiách klaudu a chcú sa naučiť viac o Azure:

 • IT profesionáli, ktorí chcú nasadzovať, konfigurovať a administrovať služby a virtuálne počítače v Azure
 • IT profesionáli, ktorí používajú Microsoft System Center na správu a automatizáciu infraštruktúry
 • Windows Server administrátori, ktorí hľadajú možnosť migrácie on-premise služieb Active Directory do klaudu
 • IT profesionáli, ktorí chcú použiť Azure na hosťovanie websites a služieb na podporu mobilných aplikácií
 • IT profesionáli, ktorí majú skúsenosti s inými ako Microsoft klaud technológiami a potrebujú prispôsobiť svoje znalosti riešeniam poskytovanými v Azure
 • IT profesionáli, ktorí sa potrebujú pripraviť na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Absolvovanú certifikáciu MCSA pre Windows Server 2012/2016
 • Znalosti on-premises virtualizačných technológií vrátane virtuálnych počítačov, virtuálnych sietí a virtuálnych diskov (VHDs)
 • Znalosti konfigurácie sietí vrátane TCP/IP, Domain Name System (DNS), privátnych virtuálnych sietí (VPNs), firewallov a technológií kryptovania
 • Znalosti websites vrátane ich vytvárania, konfigurácie, monitorovania a nasadzovania na IIS
 • Znalosti Active Directory vrátane domains, forests, domain controllers, replications, Kerberos protocol a LDAP
 • Znalosti databáz vrátane tabuliek, dotazov, Structured Query Language a schém databáz
 • Znalosti obnovy zo zlyhania vrátane operácií zálohovania a obnovy

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod do Azure
 • Implementácia a správa sietí v Azure
 • Implementácia virtuálnych počítačov
 • Správa virtuálnych počítačov
 • Implementácia Azure App services
 • Plánovanie a implementácia úložísk, záloh a obnovy služieb
 • Plánovanie a implementácia SQL databáz v Azure
 • Implementácia „platform as a service“(PaaS) klaudových služieb
 • Implementácia Azure Active Directory
 • Správa Active Directory v zmiešanom prostredí
 • Implementácia automatizácie správy v prostredí Azure

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20533c

Garantovaný termín

Profil kurzu

Tento päťdňový, inštruktorom vedený kurz poskytuje účastníkom znalosti a zručnosti nevyhnutné na údržbu Microsoft SQL Server 2014 databáz. Kurz kladie dôraz na použitie vlastností a nástrojov SQL Server 2014 majúcich vzťah k údržbe databáz.Kurz je navrhnutý pre účastníkov, ktorý pracujú v oblasti SQL Server 2012 alebo SQL Server 2014. Poskytuje informácie o nových funkciách SQL Server 2014 a možnostiach dostupných naprieč rôznych verzií SQL Server.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou tohto kurzu sú IT profesionáli, ktorý vykonávajú administráciu a údržbu SQL Server databáz. Ich pracovnou náplňou je hlavne administrácia a údržba databáz.Druhou cieľovou skupinou sú vývojári aplikácií, ktoré poskytujú obsah prostredníctvom SQL Server databáz.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti operačných systémov na platforme Windows a ich základných funkcií
 • Pracovné skúsenosti s Transact-SQL
 • Pracovné skúsenosti s relačnými databázami
 • Základné skúsenosti s návrhom databáz
 • Účastníci by mali mať absolvovaný kurz 20461C: Querying Microsoft SQL Server 2014 alebo ekvivalentné vedomosti.

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Úvod administrácie databáz SQL Server 2014
 • Inštalácia a konfigurácia SQL Server 2014
 • Práca s databázami a úložiskami
 • Plánovanie a implementácia zálohovania
 • Obnova databáz SQL Server 2014
 • Import a export dát
 • Monitorovanie SQL Server 2014
 • Sledovanie aktivity SQL Servera
 • Správa zabezpečenia SQL Servera
 • Audit prístupu k dátam a ich kryptovanie
 • Vykonávanie údržby databáz
 • Automatizácia správy SQL Server 2014
 • Monitorovanie SQL Server 2014 použitím alertov a notifikácií

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20462c

Profil kurzu

Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a konfiguráciu klaudu použitím Microsoft System Center 2012 R2. Prostredníctvom praktických cvičení sa účastníci naučia:

 • Vytvárať dizajn klaudu na vysokej úrovni zohľadňujúci požiadavky na jeho prostredie
 • Nasadzovať a konfigurovať klaud
 • Konfigurovať PXE server, update server a software update baseline
 • Konfigurovať Microsoft Server Application Virtualization (App-V) tak, aby mohla byť použitá na nasadzovanie virtuálnych aplikácií
 • Vytvárať základné komponenty nevyhnutné pre doručovanie služieb
 • Alokovať zdroje klaudu a konfigurovať prístup k nim
 • Porozumieť, ako monitorovať klaud použitím Operations Manager
 • Využívať nástroje potrebné na rozšírenie a prispôsobenie Operations Manager pre prostredie klaudu
 • Nainštalovať, nakonfigurovať a integrovať základné komponenty Service Manager do prostredia klaudu
 • Konfigurovať katalóg služieb a jeho publikovanie na Self-Service Portal
 • Ako nasadiť a nakonfigurovať Data Protection Manager v infraštruktúre klaudu
 • Ako nasadiť a nakonfigurovať Orchestrator v infraštruktúre klaudu a jeho integráciu s ďalšími komponentmi System Center

Kurz nahrádza pôvodný kurz 10751: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012.

Cieľová skupina

Kurz je určený administrátorom klaudov, ktorý budú zodpovedný za návrh, inštaláciu a konfiguráciu infraštruktúry klaudu.

Vstupné vedomosti

Kurz popisuje nasadenie a konfiguráciu klaudu pomocou System Center 2012 R2. Vzhľadom na to, že kurz obsahuje množstvo technických detailov z rôznych produktov, je vhodné, aby administrátori mali vedomosti z nasledovných oblastí:

 • Windows Server 2012 R2
 • Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Pracovné skúsenosti s administráciou predošlých verzií produktov zo skupiny System Center
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Server 2012 R2 Hyper-V
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Pack
 • Siete a dátové úložiská
 • Znalosti manažovania procesov klaudov
 • Pracovné skúsenosti s IT Infrastructure Library (ITIL)
 • Pracovné skúsenosti s Microsoft Operations Framework (MOF)

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Plánovanie klaudu
 • Konfigurácia a nasadzovanie privátneho klaudu s Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Rozširovanie a údržba infraštruktúry klaudu
 • Konfigurácia Application Delivery
 • Vytváranie Private Cloud Building Blocks
 • Nasadzovanie a konfigurácia prístupu k privátnemu klaudu
 • Monitorovanie infraštruktúry klaudu
 • Rozširovanie a dolaďovanie monitorovania infraštruktúry klaudu
 • Implementácia Service Management klaudu
 • Konfigurácia vysokej dostupnosti, ochrany a obnovy klaudu
 • Automatizovanie a štandardizácia klaudu
 • Konfigurácia Self-Service Multi-Tenant Cloud s Windows Azure Pack

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20247d

Profil kurzu

Kurz poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre nasadzovanie a administráciu Citrix XenApp Servera pre Windows Server 2008 R2. Zaoberá sa inštaláciou a administráciou XenApp Servera a jeho komponentov, vrátane webového rozhrania. Účastníci získajú praktické skúsenosti s inštaláciou Citrix XenApp Servera a ICA klienta a naučia sa využívať administračnú konzolu na konfigurovanie publikovaných zdrojov, politík, jednotlivých serverov a farmy, pravidiel load balancingu, tlačiarní a streaming aplikácií. Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie a podporu Citrix XenApp Servera 6.5 v serverovej farme.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu, konfigurovanie, administrovanie, monitorovanie a podporu Citrix XenApp 6.5 serverovej farmy

Vstupné vedomosti

Rutinné ovládanie systému Microsoft Windows Server 2008.

Certifikačné skúšky

A20 Citrix XenApp 6.5 Administration

Učebné materiály

V cene školenia je študijný materiál v anglickom jazyku vo formáte pdf.

Učebná osnova

 • Úvod do produktu Citrix XenApp 6.5 - architektúra
 • Prehľad komponentov a nových vlastností Citrix XenApp
 • Inštalácia Citrix XenApp
 • Licencovanie Citrix XenApp
 • Inštalácia a konfigurácia Citrix klientov
 • Inštalácia a konfigurácia Web Interface
 • Doručovanie aplikácií a obsahu
 • Application Streaming
 • Správa Load Managementu
 • Konfigurácia politík
 • Konfigurácia tlače
 • Správa serverovej farmy
 • SpeedScreen konfigurácia
 • XenApp Security (ICA session, SSL Relay, Access Gateway, Secure Gateway, Web Interface)

Profil kurzu

Tento päťdňový kurz poskytuje administrátorom vedomosti a zručnosti potrebné na nasadzovanie a správu Windows 10 desktopov, zariadení a aplikácií v rozsiahlom prostredí.  Účastníci sa naučia plánovať nasadenie Windows 10 v prostredí veľkej organizácie. Účastníci sa taktiež oboznámia so správou Windows 10 po ich zavedení pre konfiguráciu bezpečného prístupu k dátam pomocou skupinových politík, vzdialeného prístupu a registrácie zariadenia. Získajú zručnosti na podporu zariadení a správu dát spolu so základnými informáciami o Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune a Microsoft Azure Rights Management.

Cieľová skupina

Kurz je určený profesionálom, ktorí sa chcú špecializovať na nasadzovanie desktopov a aplikácií Windows 10 a na správu aplikácií v klaude v prostredí stredne veľkých a veľkých organizácií. Títo profesionáli pracujú v sieťach, ktoré používajú Windows Server doménové prostredie s riadeným prístupom do internetu a službám v klaude. Tento kurz je taktiež určený pre tých, ktorý sa pripravujú na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-697 Windows 10 Configuring. Kurz je logickým pokračovaním kurzu 20697A-1: Installing and Configuring Windows 10.

Vstupné vedomosti

Účastníci školenia by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti v oblasti IT
 • Absolvovaný kurz 20697-1: Installing and Configuring Windows 10 alebo ekvivalentné znalosti
 • Povedomie o nástrojoch na nasadzovanie operačných systémov Windows

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku: 

 • 70-697: Configuring Windows Devices (beta)

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Správa desktopov a zariadení v rozsiahlom prostredí
 • Nasadzovanie desktopov Windows 10
 • Správa užívateľských profilov a User State Virtualization
 • Správa prihlasovania a identity v Windows 10
 • Správa nastavení desktopov a aplikácií pomocou skupinových politík
 • Správa prístupu k dátam pre zariadenia na platforme Windows
 • Správa vzdialených prístupov
 • Konfigurácia a správa klienta Hyper-V
 • Správa zariadení s Windows 10 použitím Enterprise Mobility Solutions
 • Správa desktopov a mobilných klientov prostredníctvom Microsoft Intune
 • Správa aktualizácií a Endpoint Protection prostredníctvom Microsoft Intune
 • Prístup k aplikáciám a zdrojom prostredníctvom Microsoft Intune

Odkaz na podrobnú osnovu

www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx

Profil kurzu

Kurz je určený IT profesionálom, ktorých naučí, ako používať Enterprise Mobility Suite na správu zariadení, užívateľov a dát. Naviac kurz naučí účastníkov ako používať ďalšie technológie ako sú Group Policy a technológie postavené na platforme Windows Server na správu zariadení a zabezpečení dát. Účastníci sa naučia, ako navrhovať a implementovať riešenia na báze klaudu a on-premise pre správu zariadení na platforme Windows, iOS a Android vrátane zavedenia bezpečného a efektívneho prístupu k dátam a aplikáciám.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom a konzultantom, ktorý plánujú, nasadzujú a spravujú zariadenia a aplikácie v stredne veľkých a veľkých organizáciách. Značná časť kurzu pozostáva z práce v on-premise Active Directory Domain Services prostredí so zariadeniami, ktoré sú aj nie sú začlenené do AD DS, pre ktoré je potrebné poskytovať správu mobilných zariadení a zabezpečenie prístupu k dátam. Typické zariadenia v tomto prostredí sú na platforme Windows 10, Windows 10 Mobile, iOS a Android. Účastníci kurzu plánujú rozšíriť on-premise AD DS do prostredia klaudu a potrebujú sa naučiť, ako naplánovať a implementovať Enterprise Mobility Suite.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať nasledovné technické znalosti:

 • Základy sieťovania v prostredí TCP/IP
 • Základné znalosti Domain Name System (DNS)
 • Princípy práce s Active Directory
 • Základné znalosti public key infrastructure (PKI)
 • Porozumenie konceptu klaudových služieb
 • Základné znalosti Windows Server 2012 R2, vrátane Remote Desktop Services
 • Skúsenosti s Windows 10
 • Skúsenosti s Windows PowerShell
 • Základné znalosti mobilných platforiem

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-398: Planning for and Managing Devices in the Enterprise.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Používania zariadení v rozsiahlom prostredí
 • mplementácia a administrácia Azure AD
 • Prepojenie AD DS s Azure AD
 • Správa zariadení v Office 365
 • Plánovanie a implementácia Microsoft Intune
 • Správa zariadení pomocou Intune
 • Použitie Microsoft Intune na správu aplikácií a prístupu k zdrojom
 • Plánovanie a implementácia Azure RMS
 • Plánovanie a implementácia podpory app
 • Plánovanie a implementácia vzdialeného prístupu
 • Plánovanie a implementácia Dynamic Access Control a auditu
 • Plánovanie a zabezpečenie dát
 • Obnova dát a operačných systémov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20398b

Profil kurzu

Tento 5-dňový kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorí majú základné skúsenosti s Windows Server. Je určený profesionálom, ktorí budú zodpovedný za správu úložísk a výkonu prostredníctvom Windows Server 2016 a ktorí sa potrebujú oboznámiť sa scenármi a predpokladmi na využívanie úložísk a výkonu dostupného vo Windows Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí majú základné znalosti a skúsenosti s Windows Server a hľadajú kurz, ktorý im poskytne informácie o správe úložísk a výkonu v Windows Server 2016. Účastníci by mali byť:

 • Administrátori Windows Serverov, ktorý sa oboznamujú s problematikou administrácie Windows Serverov a  potrebujú získať podrobné informácie o správe úložísk a výkonu v Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý majú všeobecné IT znalosti a potrebujú ich transformovať na problematiku správy úložísk a výkonu v prostredí Windows Server 2016
 • IT profesionáli, ktorý sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Základné znalosti sieťového prostredia
 • Základné znalosti AD DS
 • Vedomosti o bezpečnostných rizikách v IT prostredí
 • Základné vedomosti o hardvéry serverov
 • Skúsenosti s konfiguráciou a podporou klientov Windows 8 alebo Windows 10

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia, upgrade a migrácia serverov a pracovnej záťaže
 • Konfigurácia lokálnych úložísk
 • Implementácia enterprise riešení úložísk
 • Implementácia Storage Spaces a Data Deduplication
 • Inštalácia a konfigurácia Hyper-V a virtuálnych počítačov
 • Nasadenie a správa kontajnerov Windows Server a Hyper-V
 • Prehľad vysokej dostupnosti a obnovy zo zlyhania
 • Implementácia a správa failover clustering
 • Implementácia failover clustering pre virtuálne počítače v Hyper-V
 • Implementácia Network Load Balancing
 • Vytváranie a správa deployment images
 • Správa, monitorovanie a údržba virtuálnych počítačov

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20740a

November

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz poskytuje získanie znalostí a zručností na plánovanie, nasadzovanie, správu, zabezpečenie a podporu Microsoft Exchange Server 2013. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať, monitorovať a udržiavať Microsoft Exchange Server 2013. Získajú návody a odporúčania, ktoré napomôžu optimalizovať výkon, minimalizovať chyby a zabrániť naplneniu bezpečnostných hrozieb v prostredí Microsoft Exchange Server 2013.

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený IT profesionálom, ktorý majú v pláne stať sa administrátormi poštových služieb v prostredí stredne veľkej a veľkej organizácie. Je tiež vhodný pre vedúcich pracovníkov a pracovníkov podpory IT prostredia, ktorý sa potrebujú oboznámiť s princípmi služieb poskytovaných produktom Exchange Server 2013. Účastníci kurzu by mali mať najmenej trojročné pracovné skúsenosti v IT prostredí, hlavne v oblasti správy sieťovej infraštruktúry, užívateľskej podpory a správy systémov. Pre tento kurz nie sú vyžadované skúsenosti s prechádzajúcimi verziami Exchange Serverov.

Druhou cieľovou skupinou sú IT profesionáli pripravujúci sa na absolvovanie certifikačnej skúšky 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 ako samostatnej certifikácie, alebo ako súčasti komplexnej certifikácie Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Minimálne dvojročné skúsenosti s administráciou Windows Serverov vrátane Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
 • Minimálne dvojročné pracovné skúsenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Minimálne dvojročné skúsenosti so správou menných rezolúcií vrátane služby DNS
 • Pracovné skúsenosti s certifikátmi vrátane Public Key Infrastructure (PKI) certifikátmi

Certifikačné skúšky

70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Nasadzovanie a správa Microsoft Exchange Server 2013
 • Plánovanie a konfigurácia Mailbox Servers
 • Vytváranie a správa prijímateľských objektov v Exchange Server 2013
 • Plánovanie a nasadzovanie Client Access Servers
 • Plánovanie a konfigurácia konektivity klientov k mailovým službám
 • Plánovanie a konfigurácia vysokej dostupnosti
 • Plánovanie a implementácia ochrany voči zlyhaniu a obnovy zo zlyhania
 • Plánovanie a implementácia transportu správ
 • Plánovanie a implementácia ochrany správ
 • Plánovanie a implementácia bezpečnosti administrácie a auditu
 • Monitorovanie a riešenie problémov Microsoft Exchange Server 2013

Profil kurzu

Tento 5-dňový, inštruktorom vedený kurz vysvetľuje, ako implementovať a konfigurovať nové funkcie vo Windows Server 2016. Kurz je určený IT profesionálom, ktorí chcú povýšiť svoje technické zručnosti z Windows Server 2008 alebo z Windows Server 2012 na Windows Server 2016. Predpokladom na úspešné absolvovanie kurzu sú znalosti predchádzajúcich verzií Windows Server na vysokej úrovni porovnateľné s úrovňou certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012.

Kurz detailne nepokrýva problematiku upgrade a migrácie existujúceho prostredia na Windows Server 2016. Kurz poskytuje účastníkom upgrade existujúcich vedomostí a zručností Windows Server na Windows Server 2016.

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí sú skúsenými systémovými administrátormi Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 a ktorí majú praktické skúsenosti s prácou s Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 v Enterprise prostredí a sú držiteľmi certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012 alebo majú ekvivalentné znalosti.

Vhodný je taktiež pre profesionálov pripravujúcich sa na certifikačné skúšky na úrovni MCSE. Pripraví ich na skúšky úrovne MCSA, ktorá je nutným predpokladom pre získanie špecializácií MCSE.

Vstupné vedomosti

Účastníci by mali mať:

 • Dvoj a viacročné skúsenosti s nasadzovaním a správou prostredia Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008, každodenné skúsenosti s administráciou a údržbou Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008
 • Skúsenosti s implementáciou sieťových technológií na báze Windows
 • Skúsenosti s implementáciou technológií Active Directory
 • Skúsenosti s implementáciou virtualizácie v prostredí Windows Server
 • Znalosti na úrovni certifikácie MCSA: Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012

Certifikačné skúšky

Kurz pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku:

 • 70-743: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 MCSA

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2016
 • Prehľad úložísk v Windows Server 2016
 • Implementácia doménových služieb
 • Implementácia AD FS
 • Implementácia sieťových služieb
 • Implementácia Hyper-V
 • Rozšírená konfigurácia sieťových služieb
 • Implementácia software defined networking
 • Implementácia vzdialeného prístupu
 • Nasadenie a správa kontajnerov Windows Server a Hyper-V
 • Implementácia failover clustering
 • Implementácia failover clustering s Windows Server 2016 Hyper-V

Odkaz na podrobnú osnovu

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?id=20743a

December

Garantovaný termín

Profil kurzu

Kurz sa venuje plánovaniu, dizajnu, nasadeniu, konfigurácii a administrácii Microsoft Lync Servera 2013.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený ako pre správcov a administrátorov aplikácie Lync 2013.

Vstupné vedomosti

Skúsenosti s Active Directory Znalosť prostredia Windows Server 2008 alebo 2012 Znalosť prostredia PowerShell 3.0

Certifikačné skúšky

70-336

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Učebná osnova

 • Architektúra Microsoft Lync Server 2013
 • Návrh topológie Lync Server 2013
 • Konfigurácia užívateľských prístupov
 • Nasadenie a správa klientov a zariadení
 • Konferencie v Lync 2013
 • Dizajn a nasadenie externých prístupov
 • Nasadenie trvalých spojení
 • Monitoring a archivácia
 • Administrácia a údržba Lync 2013
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb
 • Obnova v prípade výpadkov služieb
 • Plánovanie a migrácia